ข่าวประชาสัมพันธ์

 ประกาศกำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีกาศึกษา 2559 

 มหาวิทยาลัยมหิดล  กำหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิตสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 5 กรกฎาคม 2560  http://www.student.mahidol.ac.th/StudentAuthen