ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์

    Application Mahidol 2018

Apps for Android

การแต่งกาย
ขั้นตอนการเข้ารับ
ข้อปฎิบัติสำหรับบัณฑิต
ผังการจัดโซนและที่นั่งของบัณฑิต
รถบริการสาธารณะ
ที่จอดรถ
แผนที่ภายในมหาวิทยาลัย
พื้นที่พักคอย
RFID Tag
RFID Tag

ภาพบรรยากาศ


ขั้นตอนการติด RFID TAG

เทคโนโลยี AR ในหนังสือที่ระลึกพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แ ผ น ที่ ก า ร เ ดิ น ท า ง

ช่ อ ง ท า ง ก า ร ติ ด ต่ อ

มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
อีเมล์ : itmaster@mahidol.ac.th