Application สำหรับตรวจนับและติดตามบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล

 ข้อมูลทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ระหว่างการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา 2559 วันที่ 8 กันยายน 2560, 10 กันยายน 2560, 12 กันยายน 2560


วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ขอความร่วมมือ ห้าม นำลูกโป่งหรือบอลลูนทุกชนิดเข้าบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


จองภาพถ่าย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 (วันซ้อมย่อย)


ตารางการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 (ฝึกซ้อมย่อย)


ตารางการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 (ฝึกซ้อมใหญ่)


ตารางลำดับการเข้ารับวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559


ประกาศกำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559


banjong

สารแสดงความยินดีจากอธิการบดี

 

มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับบัณฑิตทุกๆท่านที่มีความเพียรพยายามศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ขอให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลยึดถือแนวคำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ว่า “True success is not in the learning but in its application to the benefit of mankind” ความสำเร็จที่แท้จริง ในการประกอบวิชาชีพและการดำเนินชีวิต โดยสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม ผ่านองค์ความรู้และศาสตร์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ จากอาจารย์และครูสู่ศิษย์ จากบัณฑิตสู่ชุมชน ส่งทอดต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ ด้วยความภาคภูมิใจสมกับที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ดังปณิธาน “ปัญญาของแผ่นดิน”

ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้บัณฑิตทุกท่านมีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และประสบความสำเร็จในชีวิตและเจริญในหน้าที่การงานสืบไป

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล