ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั บ บั ณ ฑิ ต ใ ห ม่ ทุ ก ท่ า น
C O N G R A T U L A T I O N S

ขอให้บัณฑิตทุกท่าน โปรดรักษาสุขภาพให้แข็งแรง โดยเฉพาะช่วง 2 สัปดาห์ก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร ไม่เข้าพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคในชุมชน
All graduates, please take care of your health, especially in 2 weeks before the Graduation Ceremony, and refrain from going to the areas at risk of COVID-19 infection.