ข้อมูลทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • กำหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 5 กรกฎาคม 2561 ผ่านระบบ e-Student http://www.student.mahidol.ac.th/SudentAuthen สำหรับนักศึกษาระดับ ป.โท/ป.เอก ติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย 02 441 4125 (อัตโนมัติ 15 หมายเลข)

Application สำหรับตรวจนับและติดตามบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล