การแต่งกายของบัณฑิต
ขั้นตอนการเข้ารับ
ข้อปฎิบัติสำหรับบัณฑิต
ผังการจัดโซนและที่นั่งของบัณฑิต
รถบริการสาธารณะ
ที่จอดรถ
แ ผ น ที่ ก า ร เ ดิ น ท า ง

ช่ อ ง ท า ง ก า ร ติ ด ต่ อ

มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
อีเมล์ : itmaster@mahidol.ac.th