ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
    • กำหนดขึ้นทะเบียนบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 5 กรกฎาคม 2561 ผ่านระบบ e-Student https://smartedu.mahidol.ac.th/authen/login.aspx สำหรับนักศึกษาระดับ ป.โท/ป.เอก ติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย 02 441 4125 (อัตโนมัติ 15 หมายเลข)

ข้ อ มู ล สำ ห รั บ บั ณ ฑิ ต แ ล ะ ญ า ติแ ผ น ที่ ก า ร เ ดิ น ท า ง

ช่ อ ง ท า ง ก า ร ติ ด ต่ อ

มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 อีเมล์ : itmaster@mahidol.ac.th