รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม)
ประจำปีการศึกษา 2559

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2513 ได้รับประกาศนียบัตร American Board of Internal Medicine สาขา Internal Medicine จาก Medical College of Georgia รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2518 ประกาศนียบัตร Subspecialty Board of Endocrinology and Metabolism สาขา Internal Medicine จาก Presbyterian University of Pittsburgh รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2521 หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาอายุรศาสตร์ (อว.) จากแพทยสภา พ.ศ. 2524 หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ อนุสาขาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม (อว.) จากแพทยสภา พ.ศ. 2545 และหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ สาขาแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (อว.) พ.ศ. 2547

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ รับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2522 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ เมื่อ พ.ศ. 2535 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในระดับคณะและระดับประเทศ อาทิ เป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เมื่อ พ.ศ. 2537 – 2540 เป็นรองหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2540 – 2547 เป็นประธานศูนย์เบาหวาน ศิริราช เมื่อ พ.ศ. 2547 – 2550 เป็นกรรมการพัฒนาและกำกับทิศทางการรักษาโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงในระบบหลักประกันสุขภาพ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน เป็นอนุกรรมการกำกับทิศทางแผนงานโรคไม่ติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน เป็นเลขาธิการคณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2543 – 2545 เป็นนายกสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 – 2550 เป็นนายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน เป็นประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ เป็นครูแพทย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ทางวิชาการอย่างดี เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์อย่างกว้างขวาง มีผลงานวิจัยและการแต่งตำรา มากกว่า 100 เรื่อง ร่วมดำเนินงานด้านการฝึกอบรมและการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์ และอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม เป็นกรรมการพิจารณาผลงานวิชาการเพื่อดำรงตำแหน่งทางวิชาการของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งเป็นกรรมการร่วมในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายทางวิชาการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบบริการและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานของประเทศไทย ทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานของประเทศไทยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีขึ้น มีมาตรฐานเท่าเทียมระดับสากล รวมทั้งได้ผลักดันนโยบายด้านสุขภาพในระดับประเทศ เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง “เครือข่ายคนไทยไร้พุง” ของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนการป้องกัน/ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases หรือ NCDs) กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่พบมากขึ้นและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย และยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการป้องกันโรค เช่น นโยบายลดการบริโภคหวาน-มัน-เค็ม การแสดงฉลากโภชนาการแบบง่าย เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ รับราชการ ได้รับรางวัลเกียรติยศที่สำคัญ อาทิ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ. 2538 รางวัลแพทย์สตรีดีเด่น สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ. 2545 รางวัลตำราศิริราช-มหิดล ประเภทดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2549 รางวัล Sanofi-Aventis Distinguished Diabetes Service Award สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2551 รางวัลสมเด็จพระวันรัต แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2559 ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการแพทย์ถวายการดูแลรักษาสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2527 ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2531 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2534 ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2537 มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2540 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2545 และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2547

ด้วยเกียรติประวัติอันทรงคุณค่า ผลงานดีเด่น และคุณูปการดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ 520เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์ ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม เพื่อเป็นเกียรติสืบไป