รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจำปีการศึกษา 2559

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2504 เป็น Internship ณ St.John Hospital Detroit, Michigan เมื่อปี พ.ศ. 2507 – 2508 Surgical Residency Providence Hospital, Southfield, Michigan, affiliated hospital, Detroit receiving hospital, Waynestate university, Detroit Michigan เมื่อปี พ.ศ.2508 – 2511 Hand fellowship at The Grace Hospital, Detroit, Michigan, The Children Hospital of Michigan, Detroit, Michigan เมื่อปี พ.ศ.2511 – 2513 ได้รับ American Board of Surgery เมื่อปี พ.ศ.2514 Fellow of International College of Surgeon (Chicago, Illinois, U.S.A.) เมื่อปี พ.ศ.2519 Fellow of American College of Surgeon (Chicago, Illinois, U.S.A.) เมื่อปี พ.ศ. 2520 อนุมัติบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่งแพทยสภา (Proficiency Certificate – In Plastic Reconstructive Surgery – Thai Medical Council) เมื่อปี พ.ศ.2521 Fellow of Royal College of Surgeon of Thailand เมื่อปี พ.ศ. 2522 International Society of Burn Injuries เมื่อปี พ.ศ.2539 American Society for Surgery of the Hand เมื่อปี พ.ศ. 2538

ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล รับราชการในตำแหน่งอาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ตกแต่ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2514 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2518 ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์เมื่อปี พ.ศ. 2522 ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ เมื่อปี พ.ศ. 2532 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินสูญเสียสมรรถภาพของกรมแรง กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ.2524 เป็นเลขานุการสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2524 – 2528 เป็นประธานชมรมศัลยแพทย์ ทางมือแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2525 – 2527 เป็น Thai Delegate of International Federation of Societies for Surgery of the Hand เมื่อปี พ.ศ.2528 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิสายแพทย์คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) เมื่อปี พ.ศ. 2533 ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เมื่อปี พ.ศ. 2533 – 2538 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2538 – 2540 นอกจากนี้ เป็นประธานสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2538 – 2542 ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ และเป็นที่ปรึกษาศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2541 เป็นประธานวิทยาลัยศัลยแพทย์อเมริกัน สาขาประเทศไทย (Governor American College of Surgeon -Thailand Chapter) ) เมื่อปี พ.ศ. 2544

ด้วยเกียรติคุณประวัติอันทรงคุณค่า ผลงานดีเด่น และคุณูปการดังกล่าว ที่ยังทำต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 จึงมีมติให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล ได้รับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป