#
พื้นที่รับฝากของสำหรับบัณฑิต
ในวันซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

#


มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพื้นที่รับฝากของสำหรับบัณฑิต ในวันซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

📍โถงชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 3 คณะวิทยาศาสตร์

***รับฝากสิ่งของที่จำเป็นเท่านั้น ไม่รับฝากของมีค่าอาทิ นาฬิกา สร้อยคอ แหวน และเครื่องประดับทุกชนิด

หากบัณฑิตไม่มารับสัมภาระในวันที่ฝากสัมภาระไว้ ให้ติดต่อขอรับคืนที่คณะ หรือวิทยาลัยที่ตนเองสังกัดในวันถัดไป

 🎓 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564
 สามารถติดตามได้ที่ https://egraduation.mahidol.ac.th