#

การขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
ขึ้นทะเบียนบัณฑิต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม - วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ผ่านทาง https://smartedu.mahidol.ac.th/MUGraduation
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองบริหารการศึกษา โทร. 0 2849 4564 – 4572
#