#
นับถอยหลัง อีก 1 วัน
สำหรับการรายงานผลการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19

#


มหาวิทยาลัยมหิดล ขอความร่วมมือบัณฑิตกรอกข้อมูลเข้าระบบรายงาน เพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563 ปิดระบบวันที่ 30 กันยายน 2565

สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ https://covid19screening.mahidol.ac.th

กรณี บัณฑิตได้รับวัคซีน 1 หรือ 2 เข็ม ขอให้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เข็มกระตุ้น ตามแนวทางการให้วัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือองค์การอนามัยโลกกำหนด โดยเร็ว