#

แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2563 และประจําปีการศึกษา 2564
สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

[ดาวน์โหลด PDF]


(1) ก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร

  1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการให้ วัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขหรือองค์การอนามัยโลกกําหนด

   1.1.1 กรณียังไม่เคยรับวัคซีน หรือได้รับวัคซีน 1 หรือ 2 เข็ม ขอให้เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข็มกระตุ้น ตามแนวทางการให้วัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือองค์การอนามัยโลกกําหนด โดยเร็ว

   1.1.2 กรณีได้รับวัคซีน 2 เข็ม เป็นชนิด Pfizer หรือ Moderna หรือได้รับวัคซีนตั้งแต่ 3 เข็มขึ้นไป ไป และเข็มสุดท้าย เป็นชนิด AstraZeneca, Moderna หรือ Pfizer ขอให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฎิบัติงานแสดงเอกสารรับรองการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รายงานผ่าน ระบบของมหาวิทยาลัย ได้ท https://covid19screening.mahidol.ac.th (นําเข้าครั้งแรก ครั้งเดียวก่อนวันซ้อมใหญ่) เปิดระบบตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

   1.1.3 กรณีไม่สามารถรับวัคซีน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีโรคเรื้อรัง โรคประจําตัว หรือแพ้ยาและแพทย์ลงความเห็นว่า ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ หรือเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ ได้รับการรักษาหายแล้ว ก่อนวันซ้อมย่อย ให้นําหลักฐานใบรับรองแพทย์ มาแสดงต่อ เลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานฯ ของฝ่ายฯ ที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่

  1.2 ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานทุกคนดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ และ สังเกตอาการผิดปกติของตนเอง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หอบเหนื่อย ได้กลิ่น ลดลง เป็นต้น หากพบอาการดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไปพบแพทย์โดยทันที

  1.3 หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นหรือพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานบันเทิง ผับ บาร์ และ โรงภาพยนตร์ เป็นต้น

(2) วันซ้อมย่อย

  2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการให้วัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขหรือองค์การอนามัยโลกกําหนด ต้องแสดงเอกสารรับรอง การได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จํานวน 2 เข็ม เป็นชนิด Pfizer หรือ Moderna หรือ ตั้งแต่ 3 เข็มขึ้นไป และเข็มสุดท้าย เป็นชนิด AstraZeneca, Moderna หรือ Pfizer โดยรายงานเอกสารรับรองการได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย ได้ที่ https://covid19screening.mahidol.ac.th (นําเข้าครั้งแรก ครั้งเดียวก่อนวันซ้อมใหญ่)

  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสด้วยชุดตรวจ Self ATK (Antigen Test Kit) ตรวจด้วยตนเอง ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนวันซ้อมย่อย ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยให้แสดง ภาพถ่ายผลการตรวจด้วยตนเองถ่ายคู่กับบัตรประชาชน ซึ่งต้องไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายงานตามข้อกําหนดของแต่ละส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลพบเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันซ้อมย่อย วันซ้อมใหญ่ และวันพระราชทานปริญญาบัตร

  2.2 สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ยังไม่เคยรับวัคซีน ให้รายงานการไม่เคยรับวัคซีน พร้อมทั้งระบุสาเหตุ หรือแสดงใบรับรองแพทย์ ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย กรณีได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม หรือได้รับวัคซีนไม่ตรงตาม เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในข้อ 2.1 ต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย ได้ที่ https://covid19screening.mahidol.ac.th (นําเข้าครั้งแรกครั้งเดียวก่อนวันซ้อมใหญ่)

  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสด้วยชุดตรวจ Professional ATK (Antigen Test Kit) จากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนวันซ้อมย่อย ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยให้แสดงภาพถ่ายผลการตรวจถ่ายคู่กับบัตรประชาชน ซึ่งต้องไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายงานตามข้อกําหนดของแต่ละส่วนงาน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันซ้อมย่อย วันซ้อมใหญ่ และวันพระราชทาน ปริญญาบัตร

  2.3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง รักษาระยะห่าง ทางกายภาพ และทําความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สม่ําเสมอ หากตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้นั่งพัก 10 นาที เพื่อรอตรวจวัดซ้ํา และหากอุณหภูมิไม่ลด จะเข้าสู่กระบวนการประเมินความเสี่ยง โรคโควิด-19 ต่อไป

  2.4 ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อยู่ ในช่วงของการรักษาตัวตามใบรับรองแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด

(3) วันซ้อมใหญ่

  3.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการให้วัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขหรือองค์การอนามัยโลกกําหนด จํานวน 2 เข็ม เป็นชนิด Pfizer หรือ Moderna หรือ ตั้งแต่ 3 เข็มขึ้นไป และเข็มสุดท้าย เป็นชนิด AstraZeneca, Moderna หรือ Pfizer

  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสด้วยชุดตรวจ Self ATK (Antigen Test Kit) ตรวจด้วยตนเอง ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนวันซ้อมใหญ่ (มหาวิทยาลัยจัดสรร Self ATK 1คน/1ชุด/วัน) โดยให้แสดง ภาพถ่ายผลการตรวจด้วยตนเองถ่ายคู่กับบัตรประชาชน ซึ่งต้องไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายงาน ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย ได้ที่ https://covid19screening.mahidol.ac.th มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่อนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันซ้อมใหญ่ และ วันพระราชทานปริญญาบัตร

  3.2 สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ยังไม่เคยรับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม หรือได้รับวัคซีนไม่ตรงตาม เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในข้อ 3.1

  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสด้วยชุดตรวจ Professional ATK (Antigen Test Kit) จากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนวันซ้อมใหญ่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยให้แสดงภาพถ่ายผลการตรวจถ่ายคู่กับบัตรประชาชน ซึ่งต้องไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายงานผ่านระบบของมหาวิทยาลัย ได้ที่ https://covid19screening.mahidol.ac.th มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันซ้อมใหญ่ และวันพระราชทานปริญญาบัตร

  3.3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง รักษาระยะห่าง ทางกายภาพ และทําความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สม่ําเสมอ หากตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้นั่งพัก 10 นาที เพื่อรอตรวจวัดซ้ํา และหากอุณหภูมิไม่ลด จะเข้าสู่กระบวนการประเมินความเสี่ยง โรคโควิด-19 โดยเข้ารับการตรวจคัดกรองหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสด้วยชุดตรวจ Professional ATK (Antigen Test Kit) ณ จุดคัดกรองที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้เท่านั้น หากผลการตรวจคัดกรองโรคยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันซ้อมใหญ่ได้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่อนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันซ้อมใหญ่ และวันพระราชทานปริญญาบัตร

  3.4 ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนเขตพิธีที่อยู่ในข่ายผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่เป็นผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อยู่ในช่วงของการรักษาตัวตามใบรับรองแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด

(4) วันพระราชทานปริญญาบัตร

  4.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการให้วัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขหรือองค์การอนามัยโลกกําหนด ต้องแสดงเอกสารรับรอง การได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จํานวน 2 เข็ม เป็นชนิด Pfizer หรือ Moderna หรือ ตั้งแต่ 3 เข็มขึ้นไป และเข็มสุดท้าย เป็นชนิด AstraZeneca, Moderna หรือ Pfizer

  บัณฑิตจะต้องตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสด้วยชุดตรวจ Self ATK (Antigen Test Kit) ตรวจด้วย ตนเอง ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งบัณฑิตต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยให้แสดง ภาพถ่ายผลการตรวจด้วยตนเองถ่ายคู่กับบัตรประชาชน ซึ่งต้องไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายงาน ผ่านระบบของมหาวิทยาลัย ได้ที https://covid19screening.mahidol.ac.th มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่อนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันพระราชทาน ปริญญาบัตร

  4.2 สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ยังไม่เคยรับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ 3 เข็ม หรือได้รับวัคซีนไม่ตรงตาม เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในข้อ 4.1

  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสด้วยวิธี RT-PCR (Real Time PCR) จาก สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาล ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนวันพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้อง รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยให้แสดงภาพถ่ายผลการตรวจถ่ายคู่กับบัตรประชาชน ซึ่งต้องไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายงานผ่านระบบของมหาวิทยาลัย ได้ที่ https://covid19screening.mahidol.ac.th มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเข้าร่วมกิจกรรม วันพระราชทานปริญญาบัตร

  4.3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรอง รักษาระยะห่าง ทางกายภาพ และทําความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สม่ําเสมอ หากตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้นั่งพัก 10 นาที เพื่อรอตรวจวัดซ้ํา และหากอุณหภูมิไม่ลด จะเข้าสู่กระบวนการประเมินความเสี่ยง โรคโควิด-19 โดยเข้ารับการตรวจคัดกรองหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสด้วยชุดตรวจ Professional ATK (Antigen Test Kit) ณ จุดคัดกรองที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้เท่านั้น หากผลการตรวจคัดกรองโรคยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันพระราชทานปริญญาบัตรได้ ในกรณีที่ผลการตรวจด้วย ชุดตรวจ Professional ATK (Antigen Test Kit) ณ จุดคัดกรองที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ แสดงผลเป็นบวกขึ้นสองขีด (Positive) พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีผลพบเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ในการเข้าร่วมกิจกรรมวันพระราชทานปริญญาบัตร

  4.4 ไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบนเขตพิธีที่อยู่ในข่ายผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่เป็นผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่อยู่ในช่วงของการรักษาตัวตามใบรับรองแพทย์ ปฏิบัติหน้าที่โดยเด็ดขาด

  4.5 หากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ํามูก ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หอบเหนื่อย ได้กลิ่นลดลง เป็นต้น ให้แจ้งทีมงานทราบ เพื่อมอบหมายบุคลากรสํารองปฏิบัติหน้าที่แทน

(5) ภายใน 14 วัน หลังจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จสิ้นไปแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข D-M-H-T-T-A (รักษาระยะห่าง ทางกายภาพ-สวมใส่แมสก์-ล้างมืออย่างสม่ําเสมอ-ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย-เมื่อพบว่ามีความเสี่ยงตรวจหาเชื้อด้วย ATK-ใช้แอปพลิเคชัน) อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แจ้งกลับมายัง คณะกรรมการดําเนินงานฯ ของฝ่ายฯ ทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

(6) หากมีกรณีเป็นที่สงสัยเกี่ยวกับอาการหรือความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นอํานาจ ของประธานคณะกรรมการดําเนินงานจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2563 และประจําปี การศึกษา 2564 ของแต่ละฝ่ายฯ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็นที่สุด

แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2563 – 2564 สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เรียบเรียงโดย ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2565