#

สารแสดงความยินดีจากอธิการบดี

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ขอให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลยึดถือแนวคำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ว่า “True success is not in the learning but in its application to the benefit of mankind ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ” ในการประกอบวิชาชีพได้อย่างราบรื่นและก้าวหน้า โดยไม่กระทำสิ่งที่สุ่มเสี่ยงต่อชีวิต ชื่อเสียง และการดำเนินชีวิตของตนเอง ด้วยความภาคภูมิใจสมกับที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ดังปณิธาน "ปัญญาของแผ่นดิน"

ในโอกาสนี้ ขอให้ทุกท่านประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งชีวิตส่วนตัวและการงาน มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และขอให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน

( ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล