มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดระบบให้บัณฑิต และผู้ปฏิบัติงาน
นำเข้ารายงานเอกสารใบรับรองการรับวัคซีนและผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19


เพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหิด ประจำปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดระบบให้บัณฑิต และผู้ปฏิบัติงาน นำเข้ารายงานเอกสารใบรับรองการรับวัคซีนและผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 (ไม่เกิน 48 ชั่วโมงก่อนวันฝึกซ้อมใหญ่และวันพิธี)ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ https://covid19screening.mahidol.ac.th

อ้างอิง : แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2563 และประจําปีการศึกษา 2564 สําหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล https://egraduation.mahidol.ac.th/thai/PreventiveMeasures-Graduates.html

#