รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

คำประกาศเกียรติคุณ
ดร. ซูซาน อาร์ วอสกี้
(Dr. Susan R Woskie)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประจำปีการศึกษา 2559

ดร. ซูซาน อาร์ วอสกี้ (Dr. Susan R Woskie) ทำหน้าที่สอน วิจัย และบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยถึง 52 โครงการ และมี ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 113 เรื่อง มีการเขียนเอกสารในหนังสือ 10 เล่ม และ Technical report 16 ฉบับ เป็นอาจารย์ที่มีความรักในการสอนและทุ่มเทกับงานสอนที่รับผิดชอบ ทำให้ท่านได้รับรางวัล Outstanding Faculty Teaching Award from the Work Environment Graduate Student Association ในปี ค.ศ. 1994 และ Departmental Teaching Award from UMass Lowell Council for Teaching, Learning and Research as Scholarship ในปี ค.ศ. 2000 เพื่อเชิดชูเกียรติ ท่านเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านการสร้างนวัตกรรมการวิจัยทำให้ท่านได้รับรางวัล NIOSH Alice Hamilton Award for Excellence in Occupational Safety and Health (Human Studies) ในปี ค.ศ. 1999

ดร. ซูซาน อาร์ วอสกี้ (Dr. Susan R Woskie) เป็นนักวิชาการสาธารณสุขที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้จนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ มีส่วนช่วยพัฒนางานเครือข่ายสถาบันการศึกษาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ (THAIPHEIN) มีผลงานดีเด่นอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศไทย ดร. ซูซาน อาร์ วอสกี้ (Dr. Susan R Woskie) มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และได้ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสำหรับเกษตรกรในประเทศไทย อาทิ การได้รับทุน Global Environmental and Occupational Health Hub(GEOHealth Hub): Improving Agricultural Health in Southeast Asia-Thailand จาก National Institutes of Health ปี ค.ศ. 2015-2020 ซึ่งทุน GEOHealth Hub มีเพียง 7 ทุนทั่วโลกทำให้ก่อเกิดความเจริญก้าวหน้า แก่ประเทศไทยอย่างมาก นอกจากนั้นท่านยังเป็นผู้ให้ทุน Post-doctoral training grant ให้กับอาจารย์ในเครือข่ายสถาบันการศึกษาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์(THAIPHEIN) และขยายทุนให้กับมหาวิทยาลัยในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ ประเทศอินโดนีเซีย อีกด้วย

ด้วยเกียรติประวัติอันทรงคุณค่า ผลงานที่ดีเด่น และคุณูปการดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยมหิดลในคราวประชุมครั้งที่ 520 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จึงมีมติให้ ดร. ซูซาน อาร์ วอสกี้ (Dr. Susan R Woskie) ได้รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเป็นเกียรติสืบไป