กำหนดการพิธีการ

กำหนดการ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 (ช่วงเช้า)
เวลา 08.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เวลา 09.00 น. รถยนต์พระที่นั่งถึงมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
(วงดุริยางค์จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล รักษาการแทนอธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฯ คณบดี ผู้อำนวยการ คณะ/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์/วิทยาลัย คณาจารย์ และผู้อำนวยการ สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล เฝ้าฯ รับเสด็จ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้แทนคณบดี และผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย
เสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
เสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรอง ชั้น 1
ทรงฉลองพระองค์ครุย
ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกของมหาวิทยาลัย
เสด็จพระราชดำเนินออกจากห้องทรงฉลองพระองค์ครุย เข้าภายในห้องพิธีมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
ทรงคม
ประทับพระราชอาสน์
รักษาการแทนรองอธิการบดี เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร
ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล กราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์/สามเณรที่สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (พระภิกษุสงฆ์ 4 รูป ภิกษุณี 1 รูป) และพระสงฆ์/สามเณรที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (จำนวน 6 รูป) จากวิทยาลัยศาสนศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่พระสงฆ์/ภิกษุณี และสามเณร ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และระดับปริญญาตรี ตามลำดับ
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
ประทับพระราชอาสน์
ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กราบบังคมทูล เบิกผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (จำนวน 7 ราย)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ตามลำดับ
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/วิทยาลัย กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร (จำนวน 3,141 ราย)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามลำดับ
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ถึงคณะสัตวแพทยศาสตร์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต บัณฑิตลำดับที่ 1,527 (1,545 ราย)
เสด็จออกจากห้องพิธีไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1
(ประมาณ 10 นาที)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ผู้มีความผิดปกติทางร่างกาย (จำนวน 3 ราย) ณ บริเวณหน้าห้องรับรอง ชั้น 1
เสด็จเข้าห้องประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ ห้องรับรองชั้น 1
เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าภายในห้องพิธี
ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม
คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/วิทยาลัย กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต บัณฑิตลำดับที่ 1,528 และผู้สำเร็จการศึกษาตามลำดับ (จำนวน 1,596 ราย)
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร กล่าวคำปฏิญาณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
(จบพระราโชวาท ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ
เสด็จพระราชดำเนินออกจากห้องพิธี
เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณหน้าห้องรับรอง
ประธานชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการและสมาชิกชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมาหิดล เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศั
ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
เสด็จขึ้นชั้น 2 (โดยลิฟต์)
เสวยพระกระยาหารกลางวัน (มหาวิทยาลัยมหิดล จัดถวาย)

กำหนดการ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559
ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 (ช่วงบ่าย)
เวลา 12.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ออกจากห้องรับรองไปยังห้องพิธี มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล
(ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
นายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรองอธิการบดี เฝ้าฯ รับเสด็จ
ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย
ทรงคม
ประทับพระราชอาสน์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร (จำนวน 6 ราย) เบิกศาสตราจารย์เกียรติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร (จำนวน 14 ราย)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล และพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ และศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ตามลำดับ
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/วิทยาลัย กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จำนวน 3,048 ราย)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามลำดับ
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ ผู้สำเร็จการศึกษา ถึงคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต บัณฑิตลำดับที่ 4,517 (จำนวน 1,414 ราย)
เสด็จออกจากห้องพิธีไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ ห้องรับรอง ชั้น 1
(ประมาณ 10 นาที)
เสด็จออกจากห้องรับรองเข้าภายในห้องพิธี
ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม
คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน/วิทยาลัย กราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต บัณฑิตลำดับที่ 4,518 และผู้สำเร็จการศึกษาตามลำดับ (จำนวน 1,634 ราย)
(ขณะนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา)
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับพระราชทาน ทุนภูมิพล เข้ารับพระราชทานทุนการศึกษา จำนวน 1 ราย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานทุนภูมิพล
ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กล่าวคำปฏิญาณ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท
(จบพระราโชวาท ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฟังดนตรี
(วงดุริยางค์ จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จัดถวาย)
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงคมที่หน้าเครื่องนมัสการ
เสด็จฯ ไปฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับ ผู้บริหารและกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร (จำนวน 2 ชุด) บริเวณห้องด้านหลังเวที
เสด็จออกจากห้องฉายพระฉายาลักษณ์ไปยังห้องรับรอง ชั้น 1
ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย
เสด็จพระราชดำเนินออกจากชั้น 1
เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถรางพระที่นั่งไปทรงเปิดอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
(วงดุริยางค์จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)
การแต่งกาย : แต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์
งานเลขานุการกิจฯ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี
โทร. 02-849-6203-5
โทรสาร 02-849-6211 , 6222