รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ริชาร์ด เอเลน ฮัทชินสัน
(Professor Richard Allen Hutchinson)
ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจำปีการศึกษา 2559

ศาสตราจารย์ริชาร์ด เอเลน ฮัทชินสัน (Professor Richard Allen Hutchinson) สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศ สหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2509 และได้รับปริญญา Doctor of Pharmacy จากมหาวิทยาลัยเดียวกันในปี พ.ศ. 2510 และสำเร็จ ASHP’s Residency in Pharmacy ที่ได้การรับรองโดยสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล จาก University of Michigan รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2511

ศาสตราจารย์ริชาร์ด เอเลน ฮัทชินสัน (Professor Richard Allen Hutchinson) เคยทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการด้านเภสัชกรรม ที่ Sinai Hospital of Detroit เมื่อปี พ.ศ. 2511 และเป็นหัวหน้างานคลินิกปฏิบัติที่ Edward J. Meyer Memorial Hospital, Buffalo Children’s Hospital และ Buffalo General Hospital เมื่อปี พ.ศ. 2512 และได้รับแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ รัฐชิคาโก และเป็นผู้อำนวยการด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาล ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เมื่อปี พ.ศ. 2516 ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ชิคาโก เมื่อปี พ.ศ. 2522 และเป็นหัวหน้าภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ชิคาโก เมื่อปี พ.ศ. 2525 ศาสตราจารย์ริชาร์ด เอเลน ฮัทชินสัน (Professor Richard Allen Hutchinson) ได้รับเชิญให้เป็นศาสตราจารย์อาคันตุกะจากคณะเภสัชศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก อาทิ University of Ibadan ประเทศไนจีเรีย University of Wales, Institute of Science and Technology สหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยฮิวสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา Harbin Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ. 2524-2543 ศาสตราจารย์ริชาร์ด เอเลน ฮัทชินสัน(Professor Richard Allen Hutchinson) เป็นผู้ริเริ่มและวางรากฐานการพัฒนาการศึกษาด้านเภสัชกรรมคลินิกของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งหลักสูตรการฝึกอบรมเภสัชกรเฉพาะทางต่างๆ ผ่านวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย และการปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกตามแนวทางสากล และได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยมีผลงานวิจัยและบทความวิชาการเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 60 เรื่อง

ตลอดระยะเวลาที่ศาสตราจารย์ริชาร์ด เอเลน ฮัทชินสัน (Professor Richard Allen Hutchinson) ปฏิบัติงาน ได้รับรางวัลเกียรติยศที่สำคัญ อาทิ ประกาศนียบัตร American Pharmaceutical Association’s Certification of Recognition Awards จากสมาคมเภสัชกรรมอเมริกัน ประจำปี พ.ศ. 2509, Fellow of American College of Clinical Pharmacology ประจำปี พ.ศ. 2515, รางวัล Teacher of the Year มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ชิคาโก ประจำปี พ.ศ. 2528, Fellow of American College of Clinical Pharmacy ประจำปี พ.ศ. 2536 และ American College of Clinical Education Award ประจำปี พ.ศ. 2541

ด้วยเกียรติประวัติอันทรงคุณค่า ผลงานที่ดีเด่น และคุณูปการดังกล่าวที่กระทำต่อเนื่องตราบจนเกษียณอายุ สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุมครั้งที่ 520 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จึงมีมติให้ ศาสตราจารย์ริชาร์ด เอเลน ฮัทชินสัน (Professor Richard Allen Hutchinson) ได้รับพระราชทานปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติสืบไป