รางวัล/เกียรติบัตร

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง

สาขาความเป็นครู

รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์นิวัต อนุวงศ์นุเคราะห์

ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จรณิต แก้วกังวาล

ภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร ศรีเปารยะ

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สาขาการวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์

ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์โรคเขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผลงานการวิจัย เรื่อง การแพร่กระจายของเชื้อมาลาเรียชนิดต้านยาอาร์ทิมิซินิน: การสังเกตด้านระบาดวิทยาชีวโมเลกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร คิม

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลงานการวิจัย เรื่อง การผลิตก๊าซธรรมชาติสังเคราะห์จากไอน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเซลล์อิเล็กโตรไลซิสแบบออกไซด์ของแข็ง

สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม

อาจารย์ ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ผลงานการประดิษฐ์และนวัตกรรม เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ซิลิกาแอโรเจลต้นทุนต่ำด้วยการทำแห้งที่ความดันบรรยากาศ

เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เจน มโนนุกุล
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงชุติมา ศิริกุลชยานนท์
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทรงศักดิ์ เพ็ชรมิตร
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ
7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นายแพทย์บุญเสริม วิทยชำนาญกุล
8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ปกิต วิชยานนท์
9. ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงพนิดา โกสียรักษ์วงศ์
10. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปะสุวรรณ
11. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส พรหมโคตร
12. ศาสตราจารย์เกียรติคุณทันตแพทย์หญิงมาลี อรุณากูร
13. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์
14. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศรีสิน คูสมิทธิ์
15. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรรถ นานา

เกียรติบัตรศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ครรชิตเทพ ตั่นเผ่าพงษ์
2. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์
3. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณทันตแพทย์ศุภชัย สุทธิมัณฑนกุล