การปฏิบัติตนของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (Graduates’ Dress Code)

Etiquette for Graduates on Commencement Day All graduates must follow the graduation etiquette rules:

ไทย | Eng


1. รายงานตัว บัณฑิตทุกคนต้องเดินผ่านซุ้มตรวจโลหะ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิและผ่านระบบตรวจนับและติดตามบัณฑิตรายบุคคล (RFID)TAG ก่อนเข้ารายงานตัวต่อกรรมการตรวจรายชื่อ หรือผู้แทนของแต่ละคณะที่บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีแห่งอุษาคเนย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และรับสติกเกอร์หมายเลขลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ติดหน้าอกด้านซ้าย ถ้าไม่รายงานตัวและตรวจวัดอุณหภูมิในระหว่างเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

2. เข้าแถว หลังจากรายงานตัวแล้วให้บัณฑิตรออยู่บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีแห่งอุษาคเนย์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา คอยฟังการเรียกตัวเพื่อเข้าแถวไปเข้าที่นั่ง ตามที่ได้กำหนดไว้

3. การยืน การเดิน การนั่ง หน้าที่ประทับ บัณฑิตต้องสำรวมและระมัดระวังอากัปกิริยาของตนตลอดเวลาที่อยู่หน้าที่ประทับ และควรฝึกการยืน การเดิน การนั่งของตนให้ถูกวิธี ดังนี้

3.1 การยืนต่อหน้าที่ประทับ ให้ยืนตรง ขาชิด ปลายเท้าห่างกันเล็กน้อย แขนและมือทั้งสองข้างแนบลำตัว

3.2 การเดินต่อหน้าที่ประทับ ให้เดินอย่างสำรวม หลังตรง แขนแนบลำตัว ไม่โยกศีรษะ ช่วงก้าวไม่ยาวหรือสั้นเกินควร

3.3 การนั่งต่อหน้าที่ประทับ ให้นั่งด้วยอาการสำรวมและสงบ ไม่ไขว่ห้าง ไม่ถอดรองเท้า ไม่พัด ไม่เปิดปริญญาบัตร หรืออ่านสูจิบัตร เมื่อบัณฑิตเข้านั่งตามลำดับที่แล้วห้ามไม่ให้สับเปลี่ยนที่นั่งหรือลุกจากที่นั่งเด็ดขาด

4. เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเข้าในอาคารพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิตทุกคนยืนถวายความเคารพ ในขณะเดียวกันเจ้าพนักงานจะเปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบแล้วประทับพระราชอาสน์ ให้ทุกคนถวายความเคารพแล้วนั่งลง

5. การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

5.1 บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับที่กำหนดไว้

5.2 การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

  • 5.2.1 อาจารย์ฝ่ายจัดบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จะเป็นผู้นำบัณฑิต แต่ละคณะไปรอที่บันไดทางขึ้นเวทีเมื่อคณบดี/ผู้อำนวยการ หรือผู้แทนลุกขึ้นจากที่นั่งเดินมาที่ไมโครโฟน เพื่อกล่าวคำขอพระบรมราชานุญาต เบิกตัวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคนแรกของคณะจะต้องเดินนำแถวบัณฑิตขึ้นเวทีไปยืนคอย ณ จุดที่กำหนดไว้ หันหน้าเข้าที่ประทับ และถวายความเคารพทันที
  • 5.2.2 เมื่อคณบดี/ผู้อำนวยการหรือผู้แทนอ่านชื่อบัณฑิตแต่ละคนให้บัณฑิตคนนั้นถวายความเคารพอีกครั้ง และก้าวไปรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ และถอยหลัง 3 ก้าว ถวายความเคารพแล้วหันขวาลงเวทีกลับเข้าที่นั่งประจำที่ ซึ่งบัณฑิตลำดับต่อมาก้าวเข้าไปแทนที่อย่างต่อเนื่องจนจบ

6. การกล่าวคำปฏิญาณ ขณะที่ผู้แทนบัณฑิตเดินไปที่ไมโครโฟน ให้บัณฑิตทุกคนยืนขึ้นและถวายคำนับพร้อมกัน ผู้แทนบัณฑิตนำกล่าวคำปฏิญาณตน บัณฑิตกล่าวตาม เมื่อผู้แทนบัณฑิตกล่าวว่า "ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม" ไม่ต้องกล่าวตาม จบแล้วถวายความเคารพพร้อมกัน

7. การรับฟังพระราโชวาท เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท และพระราชทานพรเสร็จแล้ว ขอให้บัณฑิตทุกคนถวายคำนับรับพระราชทานพรทันที และให้นึกในใจว่าขอจงทรงพระเจริญ โดยไม่ต้องเปล่งเสียงออกมา

8. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ กรมประชาสัมพันธ์เปิดเพลงสรรเสริญพระบารมี (บัณฑิตทุกคน ไม่ต้องร้องตาม) เสด็จฯ พระราชดำเนินกลับ เป็นอันเสร็จพิธี เมื่อเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในรอบเช้า ขอให้บัณฑิตออกจากห้องพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเร็ว เพราะจะมีการทำความสะอาดบริเวณอาคารพิธีเพื่อเตรียมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในรอบบ่าย

Etiquette for Graduates on Commencement Day All graduates must follow the graduation etiquette rules:


1. Report: All graduates must walk through the metal detector to measure their body temperature and then receive a radio-frequency identification (RFID) tag before reporting to the graduate checklist committee or the representatives of each faculty at the Southeast Asian Music Museum Building of the College of Music at Mahidol University, where each of them will receive the badge with a number. Graduates are required to wear the badge on the left side of their shirt. Those who fail to adhere to the instructions above shall not be allowed to attend the graduation ceremony.

2. Lining up: After reporting to the appropriate area, all graduates will be called upon to line up at the Southeast Asian Music Museum Building of the College of Music of Mahidol University before taking their designated seat.

3. Standing, walking, and seating postures before the royal seat: You must be self-controlled, and aware of etiquette while standing before the royal seat. Practice your standing, walking, and sitting poses carefully.

3.1 Standing before the royal seat: Stand upright with your legs parallel, toes slightly apart and arms and hands at your sides.

3.2 Walking before the royal seat: Keep calm while walking, hold your back straight, avoid waving your head from side to side, take steps of a medium length i.e. not too long or too short.

3.3 Sitting before the royal seat: Keep calm and sit in silence. Avoid crossing your legs, taking your shoes off, waving handheld fans, opening your diploma paper, or reading the commencement program. After taking your seat, swapping or leaving your seat is not allowed.

4. When Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn arrives at the building where the graduation ceremony will be held, all graduates must stand up to show their respect. A recording of the royal anthem will be played. After HRH the Princess lights candles and incense sticks to pay homage to the Buddha image and takes her seat, all members of the audience must perform a curtsy (women) or a bow (men) and sit down.

5. The Procedures for the Commencement Ceremony

5.1 All graduates will be royally granted their degrees in the designated order.

5.2 The procedures for the commencement ceremony are as follows:

  • 5.2.1 The faculty members in charge of granting degrees to graduates will lead the graduates of each faculty to wait at the stage entrance stairs. When the Dean/Director/or faculty representative stands up and walks from their seats to the microphone to speak, asking for HRH The Princess’s royal permission for the graduates to be granted their degrees, the first graduate of the faculty must walk and lead the other graduates who will wait in line to go up on stage. The first graduate shall walk up on to the stage, wait at the designated spot, stand facing to the HRH The Princess’ seat, and perform a curtsy (women) or bow (men)
  • 5.2.2 When the Dean/Director/or faculty representative reads each graduate’s name, that particular graduate whose name has been read shall perform a curtsy (women) or bow (men) once again; step forward to receive their degree from the HRH Princess’ hand; move backwards three steps (still facing the HRH The Princess’ seat); perform another curtsy (women) or bow (men); and turn to step down the stage to go back/ resume to his/ her seat. The next graduate shall repeat these steps until all graduates have received their degrees.

6. The Oath Utterance

When the representative of all graduates walks to the microphone, all graduates must stand up and bow together at the same time. The representative will then read out the oath. All graduates must repeat what the representative says. When the representative says, “duaj-klao-duaj-kra mom,” all the graduates do not need to repeat this phrase. After that, all graduates should bow at the same time.

7. Listening to Royal Speech: After HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn delivers the keynote speech and blessings, all graduates are requested to immediately give a bow in respect to the royal blessings and conceive in one’s mind of the phrase “Long Live the Princess” without saying it out loud.

8. HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn will pay homage in front of the Buddhist offerings, and then the Government Public Relations Department will play the royal anthem (graduates are not to sign along). HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn afterward will proceed from the event. The ceremony will then end. After finishing the graduation ceremony, all graduates participating in the morning session are requested to leave the graduation ceremony hall immediately as the hall will be cleaned up for the afternoon session of the graduation ceremony.