มหาวิทยาลัยมหิดลขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับบัณฑิตทุกๆท่าน ที่มีความเพียรพยายามทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ ท่านคือตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหิดลที่แสดงศักยภาพอันเปี่ยมล้นโดยประจักษ์แก่สาธารณะ ขอให้บัณฑิตยึดถือแนวคำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ว่า “True success is not in the learning but in its application to the benefit of mankind” ความสำเร็จที่แท้จริง ในการประกอบวิชาชีพและการดำเนินชีวิต โดยสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม ผ่านองค์ความรู้และศาสตร์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทันสถานการณ์และวิทยาการต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ด้วยความภาคภูมิใจสมกับที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ดังปณิธาน "ปัญญาของแผ่นดิน" รวมทั้งต่อยอดพัฒนาชีวิตหน้าที่การงานให้ประสบความสำเร็จต่อไป

ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้บัณฑิตทุกท่านมีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และประสบความสำเร็จในชีวิตและเจริญในหน้าที่การงานสืบไป

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
รักษาการแทนอธิการบดีหาวิทยาลัยมหิดล