ตารางการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 2 (ฝึกซ้อมย่อย)

ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช สำนักงานอธิการบดี ศาลายา
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 07.00 น.)
ปริญญาตรี
บธ.บ. (วิทยาลัยนานาชาติ) 429 คน
ส.บ. (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์) 32 คน
จำนวน 461 คน
รอบที่ 2 เวลา 10.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 09.00 น.)
ป.โท (สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย) 463 คน
โปรดดูรายละเอียดทาง www.grad.mahidol.ac.th
จำนวน 463 คน
รอบที่ 3 เวลา 13.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 12.00 น.)
ป.เอก /ป.โท /ป.บัณฑิต และ ป.บัณฑิตชั้นสูง (สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย) 312 คน
โปรดดูรายละเอียดทาง www.grad.mahidol.ac.th
จำนวน 312 คน

รวมทั้งสิ้น (3 รอบ) 1,236 คน

 

ขอให้ผู้ที่นำบัณฑิตจากส่วนงาน ดำเนินการดังนี้
รอบที่ 1 ตรวจเช็ครายชื่อบัณฑิตรอบที่ 1 พร้อมทั้งนำเข้าที่นั่ง ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 08.00 น.
รอบที่ 2 ตรวจเช็ครายชื่อบัณฑิตรอบที่ 2 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 09.30 น. เมื่อบัณฑิตรอบที่ 1 ฝึกซ้อมเสร็จแล้ว ขอให้บัณฑิตรอบที่ 2 เข้าประจำที่นั่งทันที
รอบที่ 3 ตรวจเช็ครายชื่อบัณฑิตรอบที่ 3 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 12.30 น. เมื่อบัณฑิตรอบที่ 2 ฝึกซ้อมเสร็จแล้ว ขอให้บัณฑิตรอบที่ 3 เข้าประจำที่นั่งทันที
ทั้งนี้ คณะกรรมการฝึกซ้อมฯ จะติดป้ายชื่อปริญญา และคณะไว้ให้หลังเก้าอี้ที่นั่งของบัณฑิต

ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี ศาลายา
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 07.00 น.)
ปริญญาตรี
วท.บ. (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 188 คน
วท.บ. (วิทยาลัยนานาชาติ) 81 คน
ศศ.บ. (วิทยาลัยนานาชาติ) 83 คน
บธ.บ. (การเงิน) (วิทยาลัยนานาชาติ) 94 คน
จำนวน 446 คน
รอบที่ 2 เวลา 10.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 09.00 น.)
ปริญญาเอก /โท
ส.ด. /ศษ.ด. /รป.ด. /ดศ.ด. /พย.ด. (สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย) 11 คน
วท.ม. (สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย) 426 คน
โปรดดูรายละเอียดทาง www.grad.mahidol.ac.th
จำนวน 437 คน
รอบที่ 3 เวลา 13.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 12.00 น.)
ปริญญาตรี
พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 288 คน
พทป.บ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 47 คน
กอ.บ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 23 คน
ทล.บ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 21 คน
จำนวน 379 คน

รวมทั้งสิ้น (3 รอบ) 1,262 คน

 

ขอให้ผู้ที่นำบัณฑิตจากส่วนงาน ดำเนินการดังนี้
รอบที่ 1 ตรวจเช็ครายชื่อบัณฑิตรอบที่ 1 พร้อมทั้งนำเข้าที่นั่ง ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 08.00 น.
รอบที่ 2 ตรวจเช็ครายชื่อบัณฑิตรอบที่ 2 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 09.30 น. เมื่อบัณฑิตรอบที่ 1 ฝึกซ้อมเสร็จแล้ว ขอให้บัณฑิตรอบที่ 2 เข้าประจำที่นั่งทันที
รอบที่ 3 ตรวจเช็ครายชื่อบัณฑิตรอบที่ 3 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 12.30 น. เมื่อบัณฑิตรอบที่ 2 ฝึกซ้อมเสร็จแล้ว ขอให้บัณฑิตรอบที่ 3 เข้าประจำที่นั่งทันที
ทั้งนี้ คณะกรรมการฝึกซ้อมฯ จะติดป้ายชื่อปริญญา และคณะไว้ให้หลังเก้าอี้ที่นั่งของบัณฑิต

ห้อง 6450 อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศาลายา
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 07.00 น.)
ปริญญาตรี
วท.บ. (คณะกายภาพบำบัด) 95 คน
วท.บ. (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 65 คน
พ.บ. (สถาบันพระบรมราชชนก) 140 คน
จำนวน 300 คน
รอบที่ 2 เวลา 10.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 09.00 น.)
ปริญญาตรี
สพ.บ. (คณะสัตวแพทยศาสตร์) 44 คน
ท.บ. (คณะทันตแพทยศาสตร์) 106 คน
พ.บ. (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า) 107 คน
พย.บ. (วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ) 60 คน
จำนวน 317 คน
รอบที่ 3 เวลา 13.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 12.00 น.)
ปริญญาตรี
วศ.บ. (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 315 คน
จำนวน 315 คน

รวมทั้งสิ้น (3 รอบ) 932 คน

 

ขอให้ผู้ที่นำบัณฑิตจากส่วนงาน ดำเนินการดังนี้
รอบที่ 1 ตรวจเช็ครายชื่อบัณฑิตรอบที่ 1 พร้อมทั้งนำเข้าที่นั่ง ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 08.00 น.
รอบที่ 2 ตรวจเช็ครายชื่อบัณฑิตรอบที่ 2 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 09.30 น. เมื่อบัณฑิตรอบที่ 1 ฝึกซ้อมเสร็จแล้ว ขอให้บัณฑิตรอบที่ 2 เข้าประจำที่นั่งทันที
รอบที่ 3 ตรวจเช็ครายชื่อบัณฑิตรอบที่ 3 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 12.30 น. เมื่อบัณฑิตรอบที่ 2 ฝึกซ้อมเสร็จแล้ว ขอให้บัณฑิตรอบที่ 3 เข้าประจำที่นั่งทันที
ทั้งนี้ คณะกรรมการฝึกซ้อมฯ จะติดป้ายชื่อปริญญา และคณะไว้ให้หลังเก้าอี้ที่นั่งของบัณฑิต

หอประชุมณัฐ ภมรประวัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ศาลายา
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 07.00 น.)
ปริญญาตรี
วท.บ. (คณะสาธารณสุขศาสตร์) 175 คน
ภ.บ. (คณะเภสัชศาสตร์) 121 คน
จำนวน 296 คน
รอบที่ 2 เวลา 10.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 09.00 น.)
ปริญญาตรี
วท.บ. (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี) 127 คน
บธ.บ. (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี) 70 คน
ศศ.บ. (วิทยาลัยราชสุดา) 3 คน
พย.บ. (วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก) 78 คน
จำนวน 278 คน
รอบที่ 3 เวลา 13.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 12.00 น.)
ปริญญาตรี
ดศ.บ. (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์) 160 คน
ศศ.บ. (วิทยาลัยศาสนศึกษา) 69 คน
พย.บ. (วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ) 45 คน
จำนวน 274 คน

รวมทั้งสิ้น (3 รอบ) 848 คน

 

ขอให้ผู้ที่นำบัณฑิตจากส่วนงาน ดำเนินการดังนี้
รอบที่ 1 ตรวจเช็ครายชื่อบัณฑิตรอบที่ 1 พร้อมทั้งนำเข้าที่นั่ง ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 08.00 น.
รอบที่ 2 ตรวจเช็ครายชื่อบัณฑิตรอบที่ 2 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 09.30 น. เมื่อบัณฑิตรอบที่ 1 ฝึกซ้อมเสร็จแล้ว ขอให้บัณฑิตรอบที่ 2 เข้าประจำที่นั่งทันที
รอบที่ 3 ตรวจเช็ครายชื่อบัณฑิตรอบที่ 3 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 12.30 น. เมื่อบัณฑิตรอบที่ 2 ฝึกซ้อมเสร็จแล้ว ขอให้บัณฑิตรอบที่ 3 เข้าประจำที่นั่งทันที
ทั้งนี้ คณะกรรมการฝึกซ้อมฯ จะติดป้ายชื่อปริญญา และคณะไว้ให้หลังเก้าอี้ที่นั่งของบัณฑิต

ห้องประชุม MLC-322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 07.00 น.)
ปริญญาตรี
พย.บ. (คณะพยาบาลศาสตร์) 263 คน
ส.บ. (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ) 23 คน
จำนวน 286 คน
รอบที่ 2 เวลา 10.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 09.00 น.)
ปริญญาตรี
วท.บ. (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) 67 คน
ศศ.บ. (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) 96 คน
วท.บ. (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) 68 คน
จำนวน 231 คน
รอบที่ 3 เวลา 13.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 12.00 น.)
ปริญญาตรี
วท.บ. (คณะวิทยาศาสตร์) 293 คน
จำนวน 293 คน

รวมทั้งสิ้น (3 รอบ) 810 คน

 

ขอให้ผู้ที่นำบัณฑิตจากส่วนงาน ดำเนินการดังนี้
รอบที่ 1 ตรวจเช็ครายชื่อบัณฑิตรอบที่ 1 พร้อมทั้งนำเข้าที่นั่ง ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 08.00 น.
รอบที่ 2 ตรวจเช็ครายชื่อบัณฑิตรอบที่ 2 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 09.30 น. เมื่อบัณฑิตรอบที่ 1 ฝึกซ้อมเสร็จแล้ว ขอให้บัณฑิตรอบที่ 2 เข้าประจำที่นั่งทันที
รอบที่ 3 ตรวจเช็ครายชื่อบัณฑิตรอบที่ 3 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 12.30 น. เมื่อบัณฑิตรอบที่ 2 ฝึกซ้อมเสร็จแล้ว ขอให้บัณฑิตรอบที่ 3 เข้าประจำที่นั่งทันที
ทั้งนี้ คณะกรรมการฝึกซ้อมฯ จะติดป้ายชื่อปริญญา และคณะไว้ให้หลังเก้าอี้ที่นั่งของบัณฑิต

ห้องประชุม 217-218 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ ศาลายา
วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560

รอบที่ 1 เวลา 08.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 07.00 น.)
ปริญญาโท
กจ.ม. (หลักสูตรไทย) (วิทยาลัยการจัดการ) 287 คน
กจ.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) (วิทยาลัยการจัดการ) 126 คน
จำนวน 413 คน
รอบที่ 2 เวลา 10.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 09.00 น.)
ปริญญาตรี
พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 170 คน
พย.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 228 คน
วท.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 16 คน
จำนวน 414 คน
รอบที่ 3 เวลา 13.00 น. (บัณฑิตรายงานตัวเวลา 12.00 น.)
ปริญญาตรี
วท.บ. (คณะเทคนิคการแพทย์) 141 คน
ศศ.บ. (คณะศิลปศาสตร์) 94 คน
จำนวน 235 คน

รวมทั้งสิ้น (3 รอบ) 1,062 คน

 

ขอให้ผู้ที่นำบัณฑิตจากส่วนงาน ดำเนินการดังนี้
รอบที่ 1 ตรวจเช็ครายชื่อบัณฑิตรอบที่ 1 พร้อมทั้งนำเข้าที่นั่ง ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 08.00 น.
รอบที่ 2 ตรวจเช็ครายชื่อบัณฑิตรอบที่ 2 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 09.30 น. เมื่อบัณฑิตรอบที่ 1 ฝึกซ้อมเสร็จแล้ว ขอให้บัณฑิตรอบที่ 2 เข้าประจำที่นั่งทันที
รอบที่ 3 ตรวจเช็ครายชื่อบัณฑิตรอบที่ 3 ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 12.30 น. เมื่อบัณฑิตรอบที่ 2 ฝึกซ้อมเสร็จแล้ว ขอให้บัณฑิตรอบที่ 3 เข้าประจำที่นั่งทันที
ทั้งนี้ คณะกรรมการฝึกซ้อมฯ จะติดป้ายชื่อปริญญา และคณะไว้ให้หลังเก้าอี้ที่นั่งของบัณฑิต

ติดต่อสอบถาม โทร. 02 849 4593