ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช สำนักงานอธิการบดี ศาลายา
ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ สำนักงานอธิการบดี ศาลายา
ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ อาคารมหิดลอดุลยเดชฯ ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
ห้องประชุม MLC-322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา
ห้องประชุม 217-218 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ ศาลายา