ตารางการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 (ฝึกซ้อมใหญ่)

(รอบเช้า) วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2560

รอบเช้า
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 05.00 น. บัณฑิตอันดับที่ 4-15 รายงานตัวที่บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีแห่งอุษาคเนย์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สาขาวิชาที่ต้องไปรายงานตัวมีดังต่อไปนี้
ขั้นปริญญา อันดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร จำนวน (คน) ลำดับผู้เข้ารับ
มหาบัณฑิต 1 รป.ม. /ศศ.ม. /กจ.ม. (พระภิกษุ ) (บัณฑิตวิทยาลัย) 4
บธ.ม. (ภิกษุณี) (บัณฑิตวิทยาลัย) 1
บัณฑิต 2 พทป.บ. /วศ บ. /ศศ.บ. (พระภิกษุ/สามเณร) 6
กิตติมศักดิ์ 3 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 7
ดุษฎีบัณฑิต 4 ส.ด. /ศษ.ด. /รป.ด. /ดศ.ด. /พย.ด. (บัณฑิตวิทยาลัย) 11 (1-11)
มหาบัณฑิต 5 วท.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย) 426 (12-437)
6 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) (บัณฑิตวิทยาลัย) 71 (438-508)
7 ส.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย) 34 (509-542)
8 วศ.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย) 69 (543-611)
9 ศศ.ม. /ศษ.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย) 152 (612-763)
10 พย.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย) 137 (764-900)
11 กจ.ม. (ไทย) (วิทยาลัยการจัดการ) 287 (901-1187)
12 กจ.ม. (นานาชาติ) (วิทยาลัยการจัดการ) 126 (1188-1313)
บัณฑิต 13 พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 170 (1314-1483)
14 สพ.บ. (คณะสัตวแพทยศาสตร์) 44 (1484-1527)
15 วท.บ. (คณะวิทยาศาสตร์) 293 (1528-1820)
รอบเช้า
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 06.00 น. บัณฑิตอันดับที่ 16-29 รายงานตัวที่บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีแห่งอุษาคเนย์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สาขาวิชาที่ต้องไปรายงานตัวมีดังต่อไปนี้
ขั้นปริญญา อันดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร จำนวน (คน) ลำดับผู้เข้ารับ
บัณฑิต
16 วท.บ. (คณะสาธารณสุขศาสตร์) 175 (1821-1995)
17 พย.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 228 (1996-2223)
18 วท.บ. (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) 67 (2224-2290)
19 ศศ.บ. (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) 96 (2291-2386)
20 ศศ.บ. (วิทยาลัยศาสนศึกษา) 69 (2387-2455)
21 วท.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 16 (2456-2471)
22 วท.บ. (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 188 (2472-2659)
23 ศศ.บ. (วิทยาลัยราชสุดา) 3 (2660-2662)
24 ศศ.บ. (คณะศิลปศาสตร์) 94 (2663-2756)
25 วท.บ. (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 65 (2757-2821)
26 ส.บ. (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ) 23 (2822-2844)
27 ส.บ. (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์) 32 (2845-2876)
28 พ.บ. (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า) 107 (2877-2983)
29 พ.บ. (สถาบันพระบรมราชชนก) 140 (2984-3123)

รวม

3,141

อันดับที่ 1-2 เฉพาะพระภิกษุ /ภิกษุณี /สามเณร จำนวน 11 รูป ที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการกีฬา และวิทยาลัยศาสนศึกษา ขอให้รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา ก่อนเดินทางไปฝึกซ้อม ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เวลา 10.00 น. โดยรถยนต์ ของวิทยาลัยศาสนศึกษา

(รอบบ่าย) วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2560

รอบบ่าย
วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. บัณฑิตอันดับที่ 33-63 รายงานตัวที่บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีแห่งอุษาคเนย์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สาขาวิชาที่ต้องไปรายงานตัวมีดังต่อไปนี้
ขั้นปริญญา อันดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร จำนวน (คน) ลำดับผู้เข้ารับ
รางวัล 30 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล 6
เกียรติบัตร 31 เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ 11
32 เกียรติบัตรศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 11
ดุษฎีบัณฑิต 33 ปร.ด. (บัณฑิตวิทยาลัย) 196 (3124-3319)
มหาบัณฑิต 34 ภ.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย) 18 (3320-3337)
35 กจ.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย) 9 (3338-3346)
36 บธ.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย) 10 (3347-3356)
37 รป.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย) 43 (3357-3399)
38 การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย) 15 (3400-3414)
39 อค.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย) 7 (3415-3421)
40 ดศ.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย) 7 (3422-3428)
41 พทป.ม.  (บัณฑิตวิทยาลัย) 2 (3429-3430)
ป.บัณฑิต 42 ป.บัณฑิต และป.บัณฑิตชั้นสูง (บัณฑิตวิทยาลัย) 5 (3431-3435)
บัณฑิต 43 พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 288 (3436-3723)
44 ท.บ. (คณะทันตแพทยศาสตร์) 106 (3724-3829)
45 ภ.บ. (คณะเภสัชศาสตร์) 121 (3830-3950)
46 วท.บ. (คณะเทคนิคการแพทย์) 141 (3951-4091)
47 พย.บ. (คณะพยาบาลศาสตร์) 263 (4092-4354)
48 วท.บ. (คณะกายภาพบำบัด) 95 (4355-4449)
49 วท.บ. (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) 68 (4450-4517)
50 วศ.บ. (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 315 (4518-4832)
51 วท.บ. (วิทยาลัยนานาชาติ) 81 (4833-4913)
52 ศศ.บ. (วิทยาลัยนานาชาติ) 83 (4914-4996)
53 บธ.บ. (วิทยาลัยนานาชาติ) 523 (4997-5519)
54 วท.บ. (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี) 127 (5520-5646)
55 บธ.บ. (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี) 70 (5647-5716)
56 พทป.บ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 47 (5717-5763)
57 กอ.บ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 23 (5764-5786)
58 ทล.บ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 21 (5787-5807)
59 ดศ.บ. (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์) 160 (5808-5967)
60 พย.บ. (วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก) 78 (5968-6045)
61 พย.บ. (วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ) 60 (6046-6105)
62 พย.บ. (วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ) 45 (6106-6150)
ทุน 63 ทุนภูมิพล 1 (6151)

รวม

3,048

รวมทั้งสิ้น

6,189

ติดต่อสอบถาม โทร. 02 849 4593