จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล แยกตามคณะ/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
แยกตามคณะ/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559
ที่ คณะ/สถาบัน ปริญญา/ประกาศนียบัตร จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
1 บัณฑิตวิทยาลัย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 223
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 2
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 7
ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต 1
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 1
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 1
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 521
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 72
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 199
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 10
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 67
สังคมศาสตรมหาบัณฑิต 1
การจัดการมหาบัณฑิต 14
การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต 21
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 149
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 19
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 75
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 17
อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต 11
อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (กุมารเวชศาสตร์เขตร้อน) 1
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 44
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 7
การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิตบัณฑิต 2
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
– อายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา 16
คณะกายภาพบำบัด
– กายภาพบำบัดคลินิก 21
คณะสัตวแพทยศาสตร์
– วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก 4
คณะทันตแพทยศาสตร์
– วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 17
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 266
คณะทันตแพทยศาสตร์
– ทันตแพทยศาสตร์ 7
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
– ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 148

รวม

1,944
2 วิทยาลัยการจัดการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 4
การจัดการมหาบัณฑิต (ไทย) 323
การจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 171

รวม

498
3 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 117
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 58

รวม

175
4 แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แพทยศาสตรบัณฑิต 292
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 1
กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 25
กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 7
(หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 49
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์) 22

รวม

396
5 แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แพทยศาสตรบัณฑิต 171
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 229
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) 16

รวม

416
6 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต 121

รวม

121
7 ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 108

รวม

108
8 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 264

รวม

264
9 เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 91
วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) 50

รวม

141
10 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 68
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 51
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 13
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 57
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 30
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประกันภัย) 63
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร์) 10
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 8

รวม

300
11 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) หลักสูตรนานาชาติ 189

รวม

189
12 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 5
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 3
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 6
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร) 23
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 12
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 39
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 136
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) 101
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 132
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 146
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 40
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การผลิตภาพยนตร์) 16
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การผลิตสื่อโทรทัศน์) 7
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การผลิตแอนิเมชัน) 2
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์) 27
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์) 42
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 23

รวม

763
13 วิทยาลัยราชสุดา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ล่ามภาษามือไทย) 1

รวม

1
14 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 163

รวม

163
15 สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 44

รวม

44
16 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 30
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 59
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 39
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์) 21
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 26
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) 23
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 38
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 61

รวม

297
17 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 68
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา) 97

รวม

165
18 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 70

รวม

70
19 ศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 38
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 59

รวม

97
20 สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน) 66

รวม

66
21 วิทยาลัยศาสนศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) 74

รวม

74
22 คณะกายภาพบำบัด วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) 76
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด) 19

รวม

95
23 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) 31
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) 26
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) 40
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์) 34
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 70

รวม

201
24 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 23

รวม

23
25 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 32

รวม

32
26 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า แพทยศาสตรบัณฑิต 107

รวม

107
27 สถาบันพระบรมราชชนก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
– แพทยศาสตรบัณฑิต 46
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
– แพทยศาสตรบัณฑิต 32
โรงพยาบาลราชบุรี
– แพทยศาสตรบัณฑิต 32
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
 – แพทยศาสตรบัณฑิต 30

รวม

140
28 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พยาบาลศาสตรบัณฑิต 78

รวม

78
29 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 60

รวม

60
30 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 45

รวม

45
31 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช พยาบาลศาสตรบัณฑิต 61

รวม

61
32 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า พยาบาลศาสตรบัณฑิต 88

รวม

88
33 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 155

รวม

155
34 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 95

รวม

95
35 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 97

รวม

97
36 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 177

รวม

177
37 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท พยาบาลศาสตรบัณฑิต 97

รวม

97
38 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 57

รวม

57
39 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 98

รวม

98

รวมทั้งสิ้น

7,998

สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559

ที่ ระดับ จำนวน/คน หมายเหตุ
1 ปริญญาตรี 5,556 มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 4,201 คน
สถาบันสมทบ จำนวน 1,355 คน
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 58
3 ปริญญาโท 1,724
4 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 421
5 ปริญญาเอก 239
รวม 7,998
ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559 ที่มหาวิทยาลัยให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 6,189 คน

ติดต่อสอบถาม โทร. 02 849 4593