จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล แยกตามคณะ/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ คณะ/สถาบัน ปริญญา/ประกาศนียบัตร จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
1 บัณฑิตวิทยาลัย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 184
ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 1
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 10
พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต 1
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 14
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 547
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 89
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 167
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 9
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 30
การจัดการมหาบัณฑิต 14
การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต 24
พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 110
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 7
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 58
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 31
อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต 12
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 23
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต 15
การแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาบัณฑิตบัณฑิต 3
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
- อายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา 15
คณะกายภาพบำบัด
- กายภาพบำบัดคลินิก 21
คณะทันตแพทยศาสตร์
- วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
- ทันตแพทยศาสตร์ 31
- การประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร 2
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 289
คณะทันตแพทยศาสตร์
- ทันตแพทยศาสตร์ 1
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
- ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 157
รวม 1,865
2 วิทยาลัยการจัดการ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 5
การจัดการมหาบัณฑิต (ไทย) 408
การจัดการมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 129
รวม 542
3 สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 103
วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 59
รวม 162
4 แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แพทยศาสตรบัณฑิต 284
กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต 16
กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 13
(หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน) 9
การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 58
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์) 17
รวม 397
5 แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี แพทยศาสตรบัณฑิต 181
พยาบาลศาสตรบัณฑิต 215
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ความผิดปกติของการสื่อความหมาย) 30
รวม 426
6 เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตรบัณฑิต 106
รวม 106
7 ทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 112
รวม 112
8 พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 331
รวม 331
9 เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 89
วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) 66
รวม 155
10 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 86
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) 40
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 24
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 51
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 27
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประกันภัย) 93
วิทยาศาสตรบัณฑิต (พฤกษศาสตร์) 12
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 7
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) 2
รวม 342
11 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) หลักสูตรนานาชาติ 210
รวม 210
12 วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 1
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 1
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 2
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 14
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโลยีการอาหาร) 13
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 6
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) 31
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) 115
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม) 17
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการบริการนานาชาติ) 82
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) 96
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 150
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ) 7
บริหารธุรกิจบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 53
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การผลิตภาพยนตร์) 33
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การผลิตสื่อโทรทัศน์) 22
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การผลิตแอนิเมชัน) 22
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกแบบนิเทศศิลป์) 17
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์) 46
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 29
รวม 757
13 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 152
รวม 152
14 สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 24
รวม 24
15 วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 34
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 68
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 78
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์) 25
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 28
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร) 26
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 63
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 57
รวม 379
16 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 50
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา) 69
รวม 119
17 สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) 46
รวม 46
18 ศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 46
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 67
รวม 113
19 สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เวชระเบียน) 63
รวม 63
20 วิทยาลัยศาสนศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) 75
รวม 75
21 คณะกายภาพบำบัด วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) 69
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด) 24
รวม 93
22 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การเกษตร) 34
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์) 15
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) 51
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ธรณีศาสตร์) 33
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 75
บัญชีบัณฑิต 66
รวม 274
23 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 36
รวม 36
24 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 48
รวม 48
25 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า แพทยศาสตรบัณฑิต 100
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) 1
รวม 101
26 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
คณะแพทศาสตร์วชิรพยาบาล
แพทยศาสตรบัณฑิต 1
รวม 1
27 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(ร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุข)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
(ร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุข)
โรงพยาบาลราชบุรี
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 33
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
- แพทยศาสตรบัณฑิต 48
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
- แพทยศาสตรบัณฑิต 29
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
- แพทยศาสตรบัณฑิต 32
รวม 142
28 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก พยาบาลศาสตรบัณฑิต 81
รวม 81
29 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 55
รวม 55
30 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 52
รวม 52
31 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช พยาบาลศาสตรบัณฑิต 88
รวม 88
32 วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 91
รวม 91
33 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 151
รวม 151
34 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท พยาบาลศาสตรบัณฑิต 100
รวม 100
35 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 108
รวม 108
36 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ พยาบาลศาสตรบัณฑิต 119
รวม 119
37 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท พยาบาลศาสตรบัณฑิต 107
รวม 107
38 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 91
รวม 91
39 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต 129
รวม 129
รวมทั้งสิ้น 8,243
สรุปจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ ระดับ จำนวน/คน หมายเหตุ
1 ปริญญาตรี 5,836 มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 4,420 คน
สถาบันสมทบ จำนวน 1,416 คน
2 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 69
3 ปริญญาโท 1,676
4 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 447
5 ปริญญาเอก 215
รวม 8,243
ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ที่มหาวิทยาลัยให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 6,274 คน