มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสร้างเสริมความผูกพันและรวมพลังศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินงานสร้างความผูกพันศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล และ หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความผูกพันอย่างต่อเนื่อง ด้วยหลัก 3 ประการ คือ 1) ให้เกียรติ นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ด้วยการรับฟังความต้องการและความคาดหวัง การเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ช่วยเหลือส่วนงานและมหาวิทยาลัย การดำเนินการอย่างมืออาชีพในสิทธิส่วนบุคคล 2) แจ้งข่าว ให้นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่ารับทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ของมหาวิทยาลัยและสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อเน้นการจัดกิจกรรมของศิษย์เก่าให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ดังกล่าว รวมถึง 3) เชิญเข้าร่วมกิจกรรม ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการเป็นผู้นำในการทำโครงการ/กิจกรรม สนับสนุนให้ศิษย์เก่าเป็น “ทูต” ทางการศึกษาที่สื่อความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม

มหาวิทยาลัยขอเชิญบัณฑิตทุกท่านและศิษย์เก่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ นอกจากจะได้ช่วยสมทบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น บัตรส่วนลดจากร้านอาหาร สถานที่พักผ่อน รวมถึงการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในเครือของมหาวิทยาลัยมหิดล การได้รับข่าวสารด้านการศึกษา การลดหย่อนภาษี 2 เท่า ทุนศึกษาต่อ การประกาศตำแหน่งงานว่างและอื่นๆ ทั้งนี้สนใจเชิญสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ www.alumni.mahidol.ac.th

ปรัชญา "ความสำเร็จแท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ"
"True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind"