ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

"ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาเป็นปัญญาของแผ่นดิน ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยมหิดลและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป"


มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายสร้างเสริมความผูกพันและรวมพลังศิษย์เก่าเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือระหว่าง สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมศิษย์เก่าส่วนงาน คณะกรรมการดำเนินงานสร้างความผูกพันศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล ศิษย์ปัจจุบัน และ หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา เป็นสื่อกลางเสริมสร้างความผูกพันอย่างต่อเนื่อง ด้วยหลัก 3 ประการคือ 1) ให้เกียรติศิษย์เก่า โดยการรับฟังความจำเป็นต้องการและแนวคิดเคล็ดลับแห่งความสำเร็จของศิษย์เก่า (Mahidol alumni talk) การดำเนินการอย่างมืออาชีพในสิทธิส่วนบุคคล การเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าที่ช่วยเหลือส่วนงานและมหาวิทยาลัย 2) แจ้งข่าว ศิษย์เก่าเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เช่น ทุนศึกษาต่อ ประกาศรับสมัครงาน รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินงานจัดกิจกรรมให้ส่วนงานหรือมหาวิทยาลัยไปในทิศทางเดียวกัน 3) เชิญเข้าร่วมกิจกรรม ของส่วนงานและมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการเป็นผู้นำในการทำโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนให้ศิษย์เก่าเป็น “ทูต” ทางการศึกษาที่สื่อความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคม

ทั้งนี้ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สนใจ สมัครสมาชิกของสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ จะได้รับสิทธิประโยชน์ เช่น บัตรส่วนลดร้านอาหารต่างๆ ส่วนลดการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลในเครือของมหาวิทยาลัยมหิดล ข่าวสารด้านการศึกษา และหากศิษย์เก่าต้องการบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปัจจุบันที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จะได้รับการลดหย่อนภาษี 2 เท่า สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ www.alumni.mahidol.ac.th

ปรัชญา "ความสำเร็จแท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ"
"True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind"

ช่ อ ง ท า ง ก า ร ติ ด ต่ อ

มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 อีเมล์ : itmaster@mahidol.ac.th