รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

คำประกาศเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชีวเคมี
ประจำปีการศึกษา 2559

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล เกิดที่กรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2485 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี เกียรตินิยม อันดับ 1 สาขาชีวเคมีจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ (UNSW) ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. 2509 และปริญญาเอก สาขาชีวเคมี จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแอนเจลิส (UCLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2514

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2514 ได้เป็นหัวหน้าภาควิชาชีวเคมีระหว่างปี พ.ศ. 2519-2523 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2531 และได้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ เมื่อปี พ.ศ. 2544 นอกจากนี้ ท่านยังได้ดำรงตำแหน่งสำคัญในองค์กรระดับชาติและนานาชาติ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา และการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม อาทิ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขาธิการบัณฑิตยสภา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรกรรมการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ กรรมการสถาบันเทคโนโลยีเอเชีย (AIT) กรรมการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลธัญบุรี กรรมการบริหารสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งแปซิฟิก (Pacific Science Association) ประธานสภาวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย (Science Council of Asia) ประธานอำนวยการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย (Kenan Institute Asia) ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงาน หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBICO) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อุปนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่ปรึกษาสภาการศึกษาแห่งชาติ(เดิม) ที่ปรึกษาศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กรรมการองค์การอนามัยโลก (WHO) ประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ แห่งองค์การยูเนสโก (UNESCO) ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและการวิจัยเป็นเลิศ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จำนวน 57 เรื่อง ตำราและบทความวิชาการ 7 เรื่อง นอกจากนี้ท่านได้อุทิศตนทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติ จนได้รับการยอมรับและการยกย่อง ในระดับชาติ และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ อาทิ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลประเภทวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2520 รางวัลวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2539 รางวัลบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ สาขาการศึกษาและวิชาการ สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2540 รางวัลมหิดลทยากร สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2549 รางวัลนักวิทยาศาสตร์อาวุโส สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี พ.ศ. 2553 รางวัลบุคคลดีเด่น ด้านส่งเสริมวิทยาศาสตร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2556 ประกาศเกียรติคุณบัตร ผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีพ.ศ.2558

ด้วยเกียรติประวัติอันทรงคุณค่า ผลงานที่ดีเด่น และคุณูประการดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในคราวประชุม ครั้งที่ 520 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 จึงมีมติให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล ได้รับพระราชทาน ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา ชีวเคมี เพื่อเป็นเกียรติสืบไป