ข้อควรปฏิบัติสำหรับบัณฑิต (Instructions for Graduates)

ไทย | Eng

 • 1. ตรงต่อเวลาทั้งในวันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
 • 2. ขยันฝึกซ้อม ทั้งการฝึกซ้อมที่คณะต้นสังกัด ฝึกซ้อมรวม และฝึกซ้อมด้วยตนเองหรือในหมู่เพื่อนบัณฑิตด้วยกัน
 • 3. ศึกษาระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้เข้าใจชัดเจน
 • 4. สวมรองเท้าที่จะใช้ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกครั้งที่เข้าฝึกซ้อม เพื่อป้องกันปัญหารองเท้ากัด และให้กรรมการได้ตรวจว่ารองเท้านั้นถูกต้องตามระเบียบหรือไม่
 • 5. บัณฑิตควรจัดการเรื่องที่พัก และการเดินทางให้ผู้ปกครองและญาติ ให้เรียบร้อยก่อนวันซ้อมใหญ่และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร เนื่องจากบัณฑิตจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากบริเวณพิธี
 • 6. บัณฑิตควรนอนพักให้เพียงพอในคืนก่อนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ไม่ควรดื่มสุราและสิ่งมึนเมาอื่นๆ
 • 7. ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ก่อนเข้าพิธีฯ บัณฑิตไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสจัด หรือที่เสี่ยงต่อการทำให้ท้องเสีย ท้องผูก หรือปัสสาวะบ่อย
 • 8. ขณะนั่งในห้องพิธีฯ บัณฑิตควรนั่งอย่างสำรวม หลังตรง ชิดขาให้เรียบร้อยไม่ไขว่ห้าง ไม่ถอดรองเท้า ควรจัดชายครุยให้เรียบร้อยตลอดเวลา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจทำให้ครุยขาดได้
 • 9. ขณะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หากรายชื่อที่อ่านผิดพลาดหรือไม่ตรงกับลำดับของตน ไม่ต้องชะงักรอ ให้เดินเข้าไปรับพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับเป็นปกติ
 • 10. เมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้าขึ้น เช่น เสียหลัก ยืนเซ ส้นรองเท้าติดครุยขณะอยู่หน้าพระพักตร์ ให้บัณฑิตตั้งสติให้มั่นคงแล้วค่อย ๆ แก้ไขปัญหานั้นเอง
 • 11. บัณฑิตควรแต่งหน้าและผมแต่พองาม
 • 12. ขณะสวมเครื่องแบบ งดการแสดงกิริยาที่ไม่สมควร
 • 13. หากบัณฑิตมีความจำเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือในห้องพิธีฯ ให้ยกมือขวาเพื่ออาจารย์ผู้ควบคุมแถว จะได้ให้ความช่วยเหลือ

Instructions for Graduates

 • 1. Be punctual both on the rehearsal day and the commencement day.
 • 2. Rehearse often; practice at your own faculty, at the university rehearsal, and practice by yourself and in groups.
 • 3. Carefully study the rules and regulations, steps, and procedures for the commencement day.
 • 4. Wear the shoes intended to be used on your commencement day for every rehearsal in order to see if the shoes hurt as well as for the committee to check whether the shoes conform to the rules or not.
 • 5. Prepare for your family’s and relatives’ travel and accommodation in advance since you are not allowed to leave the venue both on the rehearsal day and the commencement day.
 • 6. Get enough sleep. Don’t drink alcohol the night before the commencement day.
 • 7. Before the commencement day, avoid eating spicy food or any food likely to lead to a stomach upset, constipation, or frequent urination.
 • 8. In the ceremony hall, sit upright and quietly. Don’t sit cross-legged. Don’t take off your shoes. Always ensure your graduation gown is neat and tidy not to be damaged.
 • 9. If your name is mispronounced or in the wrong order during the ceremony, do not stop and move forward.
 • 10. Be conscious of having an unexpected accident such as losing your balance, keeling over, or getting your heels stuck in your graduation gown.
 • 11. Ensure that you have the proper make-up and hairstyles.
 • 12. Behave properly while wearing your uniform.
 • 13. If help is needed during the ceremony, raise your right hand to signal an official.