คำกราบบังคมทูล

คำกราบบังคมทูล

ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล


ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559

วันอังคาร ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

ณ มหิดลสิทธาคาร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ศาลายา  นครปฐม

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล และแขกผู้มีเกียรติ ที่ได้มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ มีความปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ของมหาวิทยาลัยมหิดลในวันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาต เบิกคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กราบบังคมทูลเบิกพระสงฆ์ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน ๔ รูป ภิกษุณี จำนวน ๑ รูป พระสงฆ์และสามเณรผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน ๖ รูป เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เบิกศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กราบบังคมทูลเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๗ ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ต่อจากนั้น ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญ ใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานปริญญาบัตรแก่พระสงฆ์ ภิกษุณีและสามเณร ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี พระราชทานประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต ซึ่งสำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น ๖,๑๖๑ ราย โดยแบ่งเป็นช่วงเช้า จำนวน ๓,๑๓๔ ราย และช่วงบ่าย จำนวน ๓,๐๒๗ ราย และพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน ๖ ราย เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน ๑๑ ราย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จำนวน ๓ ราย และผู้ได้รับทุนภูมิพล จำนวน ๑ ราย ตามรายนามที่รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณบดีและผู้อำนวยการ คณะ สถาบัน และวิทยาลัย จะได้กราบบังคมทูลรายนามตามลำดับ เสร็จแล้ว ขอพระราชทานพระราโชวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล แก่ผู้ได้รับพระราชทานสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

คำกราบบังคมทูล

ของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

เบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

วันอังคาร ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560

ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุม ครั้งที่ 520 เมื่อวันพุธที่ 17 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2560 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 7 ราย ดังมีรายนามต่อไปนี้

  1. ดร.ซูซาน อาร์ วอสกี้ (Dr. Susan R Woskie)

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

  1. ศาสตราจารย์ ทะคุยะ นิฮิร่า (Professor Takuya Nihira)

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)

  1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีวเคมี)

  1. ศาสตราจารย์ ริชาร์ด เอเลน ฮัทชินสัน (Professor Richard Allen Hutchinson)

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์

ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม)

  1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล

ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง

ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม