1 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์กฤษฎา รัตนโอฬาร
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2 รองศาสตราจารย์ ดร. กอบกุล พันธ์เจริญวรกุล
ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
3 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ชิเกยูกิ คาโน (Professor Dr. Shigeyuki Kano, MD, PhD.)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อายุรศาสตร์เขตร้อน)
4 ศาสตราจารย์ ดร.ทิโมที วิลเลี่ยม ฟลีเกล (Professor Dr.Timothy William Flegel, PhD.)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
5 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ โทโยกิ โคซาอิ (Professor Emeritus Toyoki KOZAI, PhD.)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาการพืช)
6 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก.ญ. นันทวัน บุณยะประภัศร
ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
7 นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์