ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ขอทูลถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ประจำปีการศึกษา 2559

ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2559 เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามข้อ 13 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2554 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 522 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยมหิดลจึงขอทูลถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศาสนศึกษา แด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560