รายนามผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

1. ดร.ซูชาน อาร์ วอสกี้ (Dr. Susan R Woskie)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
2. ศาสตราจารย์ทะคุยะ นิฮิร่า (Prof. Takuya Nihira)
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีวเคมี)
4. ศาสตราจารย์ริชาร์ด เอเลน ฮัทชินสัน (Prof. Richard Allen Hutchinson)
ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวรรณี นิธิยานันท์
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม)
6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เอื้อพงศ์ จตุรธำรง
ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์