มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิตใหม่ทุกท่าน กับความภาคภูมิใจวันนี้ขอให้ใช้ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมให้มากที่สุด”

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2524 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในทุกพันธกิจ
  2. ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาว ผู้พิการ และผู้สูงอายุ
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
  4. ส่งเสริมศิลปะวิทยาการ และวัฒนธรรม
  5. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การกุสลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์

ในแต่ละปีมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกแขนงวิชาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มาตลอดระยะเวลาที่ก่อตั้ง

เชิญพี่ศิษย์เก่ามหิดลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าของการช่วยเหลือเกื้อกูลให้ทุนการศึกษาแก่น้องนักศึกษา สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารสำนักงานอธิการบดี(ศาลายา) มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทร 02-849-6359 และ 02-849-6111 www.foundation.mahidol.ac.th/

น้ำใจที่ได้รับจากพี่ๆ จะบ่มเพาะสายเลือดชาวมหิดลให้เข้มข้นในการเป็น “ผู้ให้” ให้แก่ผู้อื่น ให้แก่ชุมชน ให้แก่สังคม ให้แก่ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติสืบไป