มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2524 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดลในทุกพันธกิจ
  2. ส่งเสริมการสังคมสงเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาว ผู้พิการ และผู้สูงอายุ
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล
  4. ส่งเสริมศิลปะวิทยาการ และวัฒนธรรม
  5. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การกุสลอื่นเพื่อสาธารณประโยชน์

ในแต่ละปีมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกแขนงวิชาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์มาตลอดระยะเวลาที่ก่อตั้ง

เชิญพี่ศิษย์เก่ามหิดลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าของการช่วยเหลือเกื้อกูลให้ทุนการศึกษาแก่น้องนักศึกษา สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารสำนักงานอธิการบดี(ศาลายา) มหาวิทยาลัยมหิดล เบอร์โทร 02-849-6359 และ 02-849-6111 www.foundation.mahidol.ac.th

น้ำใจที่ได้รับจากพี่ๆ จะบ่มเพาะสายเลือดชาวมหิดลให้เข้มข้นในการเป็น "ผู้ให้" ให้แก่ผู้อื่น ให้แก่ชุมชน ให้แก่สังคม ให้แก่ประเทศชาติ และมวลมนุษยชาติสืบไป

"Cordially congratulates all new graduates with today’s pride. Please utilize the knowledge for the greatest benefits of the society"


Mahidol University Foundation under the royal patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn was established on July 22, 1981 with the following objectives:

  1. Promote and support operations of every mission of Mahidol University.
  2. Promote social welfare related to supporting the disadvantaged, the disabled, and the elderly.
  3. Promote and support personnel and student welfare of Mahidol University.
  4. Promote arts, science and culture.
  5. To carry out or cooperate with non-profit organizations on activities for the public benefits.

Since it was established, each year Mahidol University Foundation allocates a budget offered as scholarships to students of all subject areas who have academic excellence but lack funding support.

Mahidol alumni are cordially invited to take part and help strengthen the ecosystem of support by offering scholarships to the younger students. For those who are in, please learn more at Mahidol University Foundation under the royal patronage of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn, Office of the President (Salaya), Mahidol University. Telephone: 02-849-6359 and 02-849-6111 www.foundation.mahidol.ac.th

Generousity from brothers and sisters will further cultivate generations of Mahidol the "givers" who will continue to devote their lives to giving others, community, society, nation, and mankind.