คำปฏิญาณผู้สำเร็จการศึกษา

คำปฏิญาณ บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้แทนบัณฑิต : (กล่าวคนเดียว) “ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท, ข้าพระพุทธเจ้า (กล่าวชื่อและนามสกุลตัวเอง), ขอพระราชทานพระราชวโรกาส, กล่าวนำบัณฑิตถวายคำปฏิญาณ,ดังต่อไปนี้”
บัณฑิตทุกคน :

(กล่าวตามผู้แทนบัณฑิต) “ข้าพระพุทธเจ้า (บัณฑิตทุกคนกล่าวชื่อและนามสกุลของตน), ขอปฏิญาณ, ต่อหน้าพระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์, สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย, และเฉพาะเบื้องพระพักตร์, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จพระราชดำเนิน,แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,และชุมนุมนี้ว่า

ข้าพระพุทธเจ้า,จะประกอบอาชีพ,โดยใช้ศิลปวิทยา, ซึ่งได้รับประสิทธิ์ประสาท, จากมหาวิทยาลัยมหิดลนี้, โดยยึดมั่น, ในความจงรักภักดี, ต่อชาติ, ศาสนา, พระมหากษัตริย์, ให้ความเคารพสักการะ, แด่ครูบาอาจารย์, จะใช้ศิลปวิทยาการ, แต่ในทางที่เป็นคุณประโยชน์, ไม่เกลือกกลั้วในโทษ, อกุศลกรรมชั่วร้าย, จะแผ่ขยายเกียรติคุณแห่งหมู่คณะ, และวิชาชีพให้ไพศาล, จะสมานสามัคคี, พลีประโยชน์ตนเพื่อส่วนรวม, จะยึดมั่นในคำปฏิญาณนี้ไว้, ยิ่งกว่าชีวิต”

ผู้แทนบัณฑิต : (กล่าวคนเดียว) “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” เมื่อกล่าวคำปฏิญาณจบแล้วให้ถวายคำนับพร้อมกัน และให้ยืนตรงรอรับพระราโชวาท เมื่อพระราชทานพระราโชวาทแล้ว ให้บัณฑิตถวายคำนับรับพระราโชวาท
ระหว่างเสด็จพระราชดำเนินกลับ
บัณฑิตทุกคนยืนส่งเสด็จ แล้วร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมกัน

Declaration of Mahidol University Graduates 2016

The Graduate representative :

(To be spoken alone) “With Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Gracious Permission: May I, utter one’s first name and surname), be granted permission to lead the Graduates of Mahidol University in presenting their Graduation Pledge as follows”

All Graduates :

(To be spoken after the representative) “I, (each Graduate pronounces his own first name and surname), do olemnly pledge before the Buddha, the Dharma and the Sangha, and all things sacred, in the presence of Her Royal Highness Princess Maha hakri Sirindhorn who presides over this ceremony on behalf of His Majesty the King, with all those assembled here as witnesses, that I will pursue my profession using the knowledge, experience and skills instilled into me by Mahidol University, to the best of my ability, and hold steadfast in my loyalty to my country, my religion and my Sovereign. I will respect my teachers and use my knowledge and expertise only for the public good, and will not associate myself with misconduct or evil. I will strive to extend the prestige of my community and my profession, to foster harmony and to sacrifice personal gains for public benefit. This pledge I will uphold, as being even more precious than my life.

The Graduate representative : (Spoken alone) May it Please Her Royal Highness