อาจารย์ร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน

รอบเช้าและรอบบ่าย
1 รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2 ศาสตราจารย์คลินิก นพ.วิรุณ บุญนุช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
3 อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์
4 รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด คณะวิทยาศาสตร์
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เจริญสุข คณะพยาบาลศาสตร์
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ มณีวัชระรังษี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
8 อาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10 อาจารย์ ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
11 อาจารย์ ดร.นันทินี นวลนิ่ม คณะกายภาพบำบัด
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์ วงศาวาส สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
14 อาจารย์ ดร.มนต์อมร ปรีชารัตน์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
15 อาจารย์ ดร.เจษฎา ธรรมวณิช วิทยาลัยดุริยางคศิลป์