ผู้เชิญพานปริญญาบัตร

ช่วงเช้า
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ รวิวรกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์
2 อาจารย์วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
3 อาจารย์ ดร.ปิยะวรรณ โภคลากรณ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
4 อาจารย์ ดร.สุพิชญา หวังปิติพาณิชย์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
5 อาจารย์ ดร.สพ.ญ.จีรวัฒน์ สุนทรสิต คณะสัตวแพทย์
6 อาจารย์ ดร.สพ.ญ.นวรัตน์ ประไพวรรณ คณะสัตวแพทย์
7 อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
8 อาจารย์ ดร.ภัทรียา กิจเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
9 อาจารย์ ดร. สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท คณะศิลปศาสตร์
10 อาจารย์ ดร. วรรณพร พงษ์เพ็ง คณะศิลปศาสตร์
ช่วงบ่าย
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มุทิตา วนาภรณ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐมน โกศลธนาภิวัฒน์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
3 อาจารย์ พญ.กนกวรุณ วัฒนนิรันตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
4 อาจารย์ พญ.นิดา จารีมิตร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
5 อาจารย์ ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง คณะเทคนิคการแพทย์
6 อาจารย์ ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปิ่น คณะเทคนิคการแพทย์
7 อาจารย์ทันตแพทย์หญิง สุภาวดี จริยะสกุลโรจน์ คณะทันตแพทยศาสตร์
8 อาจารย์ทันตแพทย์หญิง สิรินทิพย์ อมรสุรเดช คณะทันตแพทยศาสตร์
9 อาจารย์กนกพร เอื้ออารีย์กุล คณะพยาบาลศาสตร์
10 อาจารย์จิราวรรณ เผื่อแผ่ คณะพยาบาลศาสตร์