ผู้ทูลเกล้าฯถวายปริญญาบัตร

ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาบัตร
1 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุดสบาย จุลกทัพพะ
2 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวรพรรณ เสนาณรงค์
3 ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงละอองศรี อัชชะนียะสกุล
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรวมน ศรียุกตศุทธ
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงขัตติยา มโนมยางกูร
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัญจมา ปาจารย์
8 อาจารย์แพทย์หญิงภัทรวรรณ หลิ่มศิริ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเจนจิต ฉายะจินดา
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอติพร ตวงทอง
11 อาจารย์แพทย์หญิงธัญญา เตชะพิเชฐวนิช
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงเรวิกา ไชยโกมินทร์