คณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

1. คณะกรรมการดำเนินงานบนเขตพิธี/ห้องประทับและด้านพิธีการ
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณดิเรก จุลชาต ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณสุพัฒน์ วาณิชย์การ ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณเบ็ญจพจน์ ยศเนืองนิตย์ ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์มานี ปิยะอนันต์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา กรรมการ
อาจารย์ธัชชะ จุลชาต กรรมการ
นางสมร รอดดอน กรรมการ
นายไพรัตน์ แดงเอม กรรมการ
นางจันทิพร ยะบุญวัน กรรมการ
นางขวัญฤดี วิเศษกุล กรรมการ
นางสาวจิตติยา เนาวเพ็ญ กรรมการ
นางอรปภา เปรมปฐมกิจ กรรมการ
นางอัญชลี มาตะโก กรรมการ
นายภาณุมาศ ทองสุขศรี กรรมการ
นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล กรรมการ
นางสาวนัดดา สุวรรณคดี กรรมการ
นายตรีเพ็ชร์ อ่ำเมือง กรรมการ
นางโสภาพรรณ สุริยะมณี กรรมการ
นางสาวพัทยา ขันทอง กรรมการ
นายชาญณรงค์ พุ่มบ้านเช่า กรรมการ
นายวรเชษฐ ชัยวรพล กรรมการ
นายชัยโรจน์ รอดเกลี้ยง กรรมการและเลขานุการ
นายทานต์ธนัตถ์ กนิษฐสังกาศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายมรกต สุวรรณทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการรักษาพยาบาลบนเขตพิธี
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รองประธานกรรมการ
หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรรมการ
รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรรมการ
หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรรมการ
หัวหน้างานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรรมการ
นางเกศริน จันทร์นิมิตรศรี กรรมการ
รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าสำนักงานผู้แำนวยการโรงพยาบาลศิริราช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวอารีย์รัตน์ หมั่นหาทรัพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมการจัดถ่ายภาพบัณฑิต
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณสุพัฒน์ วาณิชย์การ ที่ปรึกษา
อาจารย์ธัชชะ จุลชาต ประธานกรรมการ
นางสายชล จันทร์เพชร กรรมการ
หัวหน้างานพัสดุ กรรมการ
นางสาวฉวีวรรณธ์ม ลิ้มวัฒนพันธ์ชัย กรรมการและเลขานุการ
นางสาวเสาวลักษณ์ ลิ้มสำราญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4. คณะกรรมการตกแต่งภายในอาคารและบริเวณที่ประทับ (เครื่องสูงและดอกไม้)
อาจารย์ธัชชะ จุลชาต ที่ปรึกษา
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประธานกรรมการ
นางศุภกาพันธ์ พราวศรี กรรมการ
นางสาวจีรวรรณ พรายมณี กรรมการ
นางสีดา สุจริตกุล กรรมการ
นางพรรณี สมจิตประเสริฐ กรรมการ
นางสาวสุชาดา อิ่มสะอาด กรรมการ
นางปรียพงศ์ บรรณการ กรรมการ
นางนพวรรณ ศรีผุดผ่อง กรรมการ
นางสาวกรธารา ทองวรรณ กรรมการ
นางเมธาวี แหลมหลัก กรรมการ
นางสุภาภรณ์ ม่วงงาม กรรมการ
นางสุนิสา ชั้นประเสริฐ กรรมการ
นายสรสุปัญญา พวงดอกไม้ กรรมการ
นางสาวอัปสร พราวศรี กรรมการ
นางน้ำเพ็ญ ปานแดง กรรมการ
นางสาวอัญชลี มอญศิลา กรรมการ
นางสาวอัจฉรา ภูชะธง กรรมการ
นายวิโรจน์ พจนา กรรมการ
นายศิรวัชร สกุลณา กรรมการ
นายออม แสงวิเชียร กรรมการ
นายธนาคาร พราวศรี กรรมการ
นางชุติกาญจน์ เปาทุย กรรมการ
นางสุมาลี อยู่ผ่อง กรรมการและเลขานุการ
นางเพ็ญรพี ผู้ทรงธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
5. คณะกรรมการเวที แท่นที่ประทับและจัดพื้นที่ภายในอาคาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารา วงศ์วิริยางกูร ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป รองประธานกรรมการ
หัวหน้างานออกแบบและวางผังแม่บทหรือผู้แทน กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทน กรรมการ
หัวหน้างานสาธารณูปโภคและระบบอาคารหรือผู้แทน กรรมการ
หัวหน้างานบริการกลางและยานพาหนะ กรรมการ
หัวหน้าหน่วยบริการกลาง กรรมการ
หัวหน้าหน่วยยานพาหนะ กรรมการ
นายณรงค์ศักดิ์ นามพุก กรรมการ
นายธัชทอง ธนะไชย กรรมการ
นายสุรชัย ปิ่นวิเศษ กรรมการ
นายนุกูล สินธุไชย กรรมการ
นายวันชัย น้อยปั่น กรรมการ
นายกุมุท เกลี้ยงลำยอง กรรมการ
ผู้แทนมหิดลสิทธาคาร กรรมการ
นางสาวฉวีวรรณธ์ม ลิ้มวัฒนพันธ์ชัย กรรมการและเลขานุการ
นางสาวรุ่งนภา จีนโสภา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6. คณะกรรมการถวายอารักขาฯ และรักษาความปลอดภัย
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์พรชัย มูลพฤกษ์ ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณสุชาติ ไชยเมืองราช ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ชาญยุทธ ศุภชาติวงศ์ รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ นินทจันทร์ กรรมการ
นายณรงค์ชัย ทองรัตน์แก้ว กรรมการ
นายเดชชัย นิลสวัสดิ์ กรรมการ
นายไชยัน บุญประสงค์ กรรมการ
นายสุพจน์ วัดสง่า กรรมการ
นายวสันต์ ทิมา กรรมการ
นายชยากร พระพงษ์ กรรมการ
นายชวน สันติวงษ์ กรรมการ
นางสาววิไล ตั้งปนิธานดี กรรมการ
นายพรพรหม สุขเสวต กรรมการ
นายชนะ ดวงแข กรรมการ
นางสมพร สุรินทร์ กรรมการ
นางวัชรา อินโสม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูร ดวงแก้ว กรรมการ
นางพัชรนันท์ คำพงษา กรรมการ
นางสาวอัสมา อังคณาเอมอร กรรมการ
นายบุญชู จาดแจ่ม กรรมการ
นายบุญมี ชัยมีแรง กรรมการ
นายปรีดา มีสกุล กรรมการ
นายเทพอุดมลักษณ์ มุมสาลี กรรมการ
นางนิตยา พลสินพยัคฆ์ กรรมการ
นายชาลี พลสินพยัคฆ์ กรรมการ
นางวิไลวรรณ ชัยพจน์พาณิช กรรมการและเลขานุการ
นางชุติมา จิตรานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7. คณะกรรมการต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยและดูแลผู้บริหาร บริเวณเขตพิธี
นางจริยา ปัญญา ประธานกรรมการ
นางสาวอร่ามศรี วิชิรานนท์ กรรมการ
นางสาวปิยนุช รัตนกุล กรรมการ
นางสาวกริชสิกา ปริปุณณะ กรรมการ
นายสุวีเรศ วงษ์ทองดี กรรมการ
นายวุฒิไกร จำปาทอง กรรมการ
นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล กรรมการ
นางสาวสุมาลี แสงสว่าง กรรมการ
นายปิยชน โพธารมย์ กรรมการ
นางสาวฉัตราภรณ์ พุ่มแสงทอง กรรมการ
นางสาวกันยารัตน์ ธนะสันต์ กรรมการ
นางสาวนัทกร ประจุศิลป กรรมการ
นายปราณีต กลิ่นสังข์ กรรมการ
นายธีรัตน์ คูคานธรรมทัศน์ กรรมการ
นายกุลพัชร์ ศิริไพศาลโสภา กรรมการ
นางนิชานันท์ คุ้มล้วนล้อม กรรมการ
นางสาวจุฑาภรณ์ โรจน์วิทยาทร กรรมการ
นางสาวฝนทิพย์ โพธิวิวัฒนานนท์ กรรมการ
นายศิริชาติ วรรณสวาท กรรมการ
ผู้แทนจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ
นางเกศินี ชาวนา กรรมการและเลขานุการ
8. คณะกรรมการต้อนรับอาจารย์สักขีพยาน
ประธานสภาคณาจารย์ ประธานกรรมการ
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 1 กรรมการ
รองประธานสภาคณาจารย์ คนที่ 2 กรรมการ
รองเลขาธิการสภาคณาจารย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ กรรมการ
เลขาธิการสภาคณาจารย์ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุจิรา สอนสม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางพัชญา วงษ์วันทนีย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพรศิริ บุญมาวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. คณะกรรมการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
นางสาวสุชาดา พฤกษทลกุล กรรมการ
นางสาวอมรา สุขน้อย กรรมการ
นางสาวลำดวน เปลื้องกลาง กรรมการ
นางสาววัฒนี ชำนาญกิจ กรรมการ
นางสาวยุคลธร จงสุกใจ กรรมการ
นางอุชุตา บุญมีวัฒนะ กรรมการ
นางสาววิไลลักษณ์ สมหวังสมบัติ กรรมการ
นางสาวตรีระกา กิจเนตร กรรมการ
นางสาวพรรณทิพย์ สุทธาเวศ กรรมการ
นางสาวพัชรพร ชวกุล กรรมการ
นางสาวธีตา โรจน์ครีเสถียร กรรมการ
นางยุพยง พีระภิญโญ กรรมการ
นางวัลลภา คงคานนท์ กรรมการ
นางเฉลิมวรรณ สายสิงห์ กรรมการ
นางสาวพึงใจ ติณสูลานนท์ กรรมการและเลขานุการ
10. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และต้อนรับผู้ปกครองและญาติ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป รองประธานกรรมการ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรรมการ
นางอุไรลักษณ์ วาจียะสัตย์ กรรมการ
นางปัทมา ภาควิธี กรรมการ
นางสาวนิษฐ์ภัสสร ห่อเนาวรัตน์ กรรมการ
นางสาวณัฐริกา ฝางแก้ว กรรมการ
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรรมการ
นางสาวชลธิชา ไทยเทศ กรรมการ
นางสาวขวัญเกล้า ชินรัตนา กรรมการ
นางสาวธันฐภัทร์ บุญแย้ม กรรมการ
นางลูกตาล เจิมขุนทด กรรมการ
นางสาวณัฐกฤตา กันเกตุ กรรมการ
นางวริศรา ทาทอง กรรมการ
นางสาวขนิษฐา ธรรมรักษ์ กรรมการ
นางสาวพนมเป็น อยู่แล้ว กรรมการ
นางสุวิมล นาสิงคาร กรรมการ
นางสาวสุกัลญา โฉมไธสง กรรมการ
นางสาวมนชนก ชัยแสนยากร กรรมการ
นางสาวกนิษฐา เทพสุด กรรมการ
นางสาวบุณยนุช พิศสุวรรณ กรรมการ
นายจตุรภัทร หาญจริง กรรมการ
นางสาวทิพย์วรรณ อุดทาคำ กรรมการ
นายอนุชิต นิธิมงคลทรัพย์ กรรมการ
นางสาวจุฑารัตน์ หัสจุมพล กรรมการ
นางสาวพรรัตน์ ผ่องเคหา กรรมการ
นางสาวยุวบล แสนคำ กรรมการ
นางสาวรุ่งทิพย์ พงษ์อัคคศิรา กรรมการ
นางสาวนฤมล จันทรเจิด กรรมการ
นางสาวกฤติญา สำอางกิจ กรรมการ
นางสาวณัฐชนันทร์พร มีสุวรรณ กรรมการ
นางศิริพร โกสุม กรรมการ
นางสาวชลธร เหมทานนท์ กรรมการ
นางสาวกัลยรัชต์ คงอยู่ กรรมการ
นางสาวอิษยา อิ๊งภาดร กรรมการ
นายจิรวรรษ อรรฆยเวที กรรมการ
นางสาวปนิดา พยุหกฤษ กรรมการ
นางสาวธนัชญกร พงศ์ปกรณ์ฤทธิ์ กรรมการ
นางสาวกรุณา เกิดศุข กรรมการ
นางฉัตรดาว นิยมสุจริต กรรมการ
นางสาวธัญลักษณ์ พุฒิสิริโรจน์ กรรมการ
นางสาวเกตุวรี พัฒนแก้ว กรรมการ
นางรสสุคนธ์ พระเนตร กรรมการ
นายกรชัย เหล็กเพ็ชร กรรมการ
นายปรัชญา ลีลาปรัชญานนท์ กรรมการ
นายสกนธ์ ล่ำพงศ์พันธุ์ กรรมการ
นางชลณภัทร แสงเสนสกุล กรรมการ
นายจงรักษ์ ศุกรวรรณ กรรมการ
นางสาวชุตินันท์ แก้วกระมล กรรมการ
นางสาวกชกร วรรณนิตย์ กรรมการ
นางสาววิภาวรรณ อินต๊ะสิน กรรมการ
นายขวัญชัย กมลวัฒน์ กรรมการ
นายธนาวิทย์ อุดมทรัพย์ กรรมการ
นายสวัสดิ์ จินเดหวา กรรมการ
นายไมตรี บัวศรีจันทร์ กรรมการ
นายสมชาย โพธิ กรรมการ
นางสาวนิภาพรรณ ผึ้งภู่ กรรมการ
นางสาวปาณิสรา รามโยธิน กรรมการ
นายศรัณย์ จุลวงษ์ กรรมการ
นางสาวพิมพ์ใจ พัดเย็น กรรมการ
นางสาวสุทธิรัตน์ สวัสดิภาพ กรรมการ
นางสาววิไล กสิโสภา กรรมการ
นายศตวรรษ กลอยสวาท กรรมการ
นางสาวกณิศอันน์ มโนพิโมกษ์ กรรมการและเลขานุการ
นางเกษรี วุฒิศักดิ์ชัยกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวฐิติรัตน์ เดชพรหม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสาธิดา ศรีชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุพรรณรัช ภูริวัตนกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
62 นางสาวพรทิพา สุดวิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาววราภรณ์ น่วมอ่อน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. คณะกรรมการจัดทำทะเบียนรายชื่อบัณฑิตและปริญญาบัตร
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและแผนงาน ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา ประธานกรรมการ
นางกนกวรรณ ด่านมะลิ กรรมการ
นางสาวบุศรา ฤกษ์งาม กรรมการ
นางจันทิพร ยะบุญวัน กรรมการ
นางเจติยา พัฒนะอิ่ม กรรมการ
นางสาวบุษยา สังกนิษฐ์ กรรมการ
นางดวงกมล พรหมชัย กรรมการ
นางสาวธัญภา เฟื่องการงาน กรรมการ
นางสาวปฤณฎรัตน์ คำสว่าง กรรมการ
นางปรียาภรณ์ ศรีแสงจันทร์ กรรมการ
นางศิริวรรณ เกษมใจ กรรมการ
นางสาวชนัญญา เพลินพนา กรรมการ
นางสาวประสพพร ร่วมบุญ กรรมการ
นางบรรยง โหม่งสูงเนิน กรรมการ
นางสาววราภร ทับทิมสี กรรมการ
นายศิลป์ พรเสริมลักษณ์ กรรมการ
นายณัฐวุฒิ ยวดยิ่งยง กรรมการ
นายมนตรี เดวีเลาะ กรรมการ
นายธนกฤต แต้เจริญกุล กรรมการ
นางสาวอนุสรา วันหวัง กรรมการ
นางขวัญฤดี วิเศษกุล กรรมการและเลขานุการ
นางขวัญใจ อัศวนพเกียรติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสุภาวดี ชูทรัพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. คณะกรรมการตรวจชื่อบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา ประธานกรรมการ
นางกิรติ สอนคุ้ม รองประธานกรรมการ
กองกิจการนักศึกษา
นางจินตนา บุญสนอง กรรมการ
นางจุฬารักษ์ เครือจันทร์ กรรมการ
นางสาวรุ่งดาว จารุภูมิ กรรมการ
นางอุทุมพร ปานบุญห้อม กรรมการ
นางสาวอภิชญา เพชรม่อม กรรมการ
นายปเนต กุลฉันท์วิทย์ กรรมการ
นางสาวธารีย์ณิชา ลีพีรวิฑิต กรรมการ
นางสาวกนกรัตน์ นพโสภณ กรรมการ
นายเพชรัต คุณาพันธ์ กรรมการ
นายพันธ์วรา นิสาลักษณ์ กรรมการ
นายมีน มากอ้น กรรมการ
นายณรงค์ปกรณ หงส์ศาลา กรรมการ
นางสาวศศิธร เพิ่มธัญภรณ์ กรรมการ
นางสาววิจินตา พวงสอาด กรรมการ
นาสาวสุภาวดี จำปาลา กรรมการ
นางสาวสุชาดา จันทร์วัน กรรมการ
นางสาวชโลบล นับแสน กรรมการ
นายพัฒนศักดิ์ ตันบุตร กรรมการ
นางสาวจรัญดา จันทร์แจ่ม กรรมการ
นางสาวพิณทิพย์ วิจิตรจามรี กรรมการ
นางสาวรุ่งพร เหมือนแตง กรรมการ
นางสาวอัมวะรินทร์ ประทุมสิทธิ์ กรรมการ
นางสาวรัตติกาล จรรยา กรรมการ
นายอภิสิทธิ์ นาคสุทธิ กรรมการ
นางพราวรวี ภักดีศักดิ์สกุล กรรมการและเลขานุการ
นางพาฝัน สายทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ พนม เกตุมาน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิง รสริน รัตนเลขา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิทยา ด่านกุลชัย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐพล ตวงทอง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง เรวิกา ไชยโกมินทร์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.ศุภจิต รัตนมณีฉัตร กรรมการ
อาจารย์นายแพทย์บุญเลิศ วิริยะภาค กรรมการ
นางสาวพรพิมล ชาญจิตร กรรมการ
นางวันเพ็ญ หุ่นยนต์ กรรมการ
นางสาวรวีวรรณ ฤทธิรงค์ กรรมการ
นายนิพจน์ ยันตะระกะ กรรมการ
นางสาววิภาวี เหมาะงาม กรรมการ
นางสาวพัณณ์ชิตา โยคะนิตย์ กรรมการ
นางสาวศิริวรรณ อิ่มกุศล กรรมการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รองศาสตราจารย์ นพ.ศิริไชย พงษ์สงวนศรี กรรมการ
นายสมิทธิ์ ศรีสนธิ์ กรรมการ
นางสาวสุพรรษา พลอำไพ กรรมการ
นายสกล คำหงษ์ กรรมการ
นายปกรณ์ เจียระคงมั่น กรรมการ
นางสุวรรณา พุฒนวล กรรมการ
นายคมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ กรรมการ
นายมารุต จันทรา กรรมการ
นายพิศาล ม่วงทอง กรรมการ
หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต
อาจารย์ ดร.สุธิดา มาสุธน กรรมการ
อาจารย์พัชรินทร์ บุญรินทร์ กรรมการ
นายเอกลักษณ์ อัศววิริยะโยธิน กรรมการ
นางสาววาสนา เปรมสุวรรณ์ กรรมการ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
นางวรวรรณ วัฒนาวงศ์สว่าง กรรมการ
นางสาวนุชรี เอี่ยมไผ่ กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา ธัญญาดี กรรมการ
อาจารย์ปิโยรส เกษตรกาลาม์ กรรมการ
คณะทันตแพทยศาสตร์
นางสาวสิริมา ยะสาวงค์ กรรมการ
นางสาวสาวิตรี รุ่งแจ้ง กรรมการ
นางสาวเรณู เพ็งเจริญ กรรมการ
นางสาวจุฑารัตน์ ปลื้มกุศล กรรมการ
คณะเทคนิคการแพทย์
รศ.ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา กรรมการ
นางภัทรานันท์ พูลสงวน กรรมการ
คณะเภสัชศาสตร์
นางสาวละเอียด ทองน่วม กรรมการ
นางสาววรรณา บัวทอง กรรมการ
คณะวิทยาศาสตร์
นางสาวสุมาลี ตั้งประดับกุล กรรมการ
นายเอกสิทธิ์ สมสุข กรรมการ
นางจันศนีย์ ฉิมงาม กรรมการ
นายณัฐพล แนวจำปา กรรมการ
นางสาวทิชา เชิดผล กรรมการ
นางสาวเกศสุดา เทพยศ กรรมการ
นางสาวสายพิณ ทองผัด กรรมการ
นางสาวณัฎฐิยาภรณ์ นวลคำ กรรมการ
คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล กรรมการ
นางสาวอุทัยวรรณ เพ็ชรดี กรรมการ
นายสงบสุข นาสวนสุวรรณ กรรมการ
นางสาวสมฤทัย ยิ้มแฉ่ง กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
นายประสิทธิศักดิ์ พลูหอม กรรมการ
นางสาวศรีนวล กลิ่นหอม กรรมการ
นางพัทธนันท์รัชต์ คงวงศ์วาน กรรมการ
นางสาวเพ็ญจันทร์ ภัทรเมธีกิจ กรรมการ
นางสาวหนึ่งฤทัย คุ้มฉัยยา กรรมการ
นางสาวศิรประภา พึ่งนุสนธิ์ กรรมการ
นางสาวผกาทิพย์ นันทไชย กรรมการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
อ.ดร.สพ.ญ.ขวัญวลัย มากล้น กรรมการ
อ.ดร.น.สพ.อนุวัฒน์ วิรัชสุดากุล กรรมการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
นางธัญญารัตน์ สุนทร กรรมการ
นางสาวหนึ่งฤทัย หงษ์พงษ์ กรรมการ
นางสาวพนิตนาฏ จักรเพชร กรรมการ
นางสาวจารุทรรศน์ ปั้นกาญจนโต กรรมการ
นางสาวสุกัญญา โควาวิเศษสุต กรรมการ
นางสาวสุดาวดี เพ็ชรปุ่น กรรมการ
นายชนม์ปุญญ์ แย้มมา กรรมการ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
นางสาวไพลิน บุนนาค กรรมการ
นางสาวอุทุมพร ไวฉลาด กรรมการ
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์ ดร.อัมพร นันทาภรณ์ศักดิ์ กรรมการ
อ.ดร.ก.บ.วีรวัฒน์ แสนศรี กรรมการ
นางสาวณัฐฐรีย์ พงษ์สุรีย์ กรรมการ
นางสาวกชพัช เขียวเม่น กรรมการ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
นางสาวฐิติกรณ์ ยาวิไชย กรรมการ
นางสาวชลธิชา ดิษฐ์เกสร กรรมการ
นายสิทธิพร ชุลีธรรม กรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย
นางสุภาพร จตุรภัทร กรรมการ
นางสุภาพร นพเก้า กรรมการ
นายนวรัตน์ ไวทยะสิน กรรมการ
นายเจษฎาภรณ์ วิริยะสกุลธรณ์ กรรมการ
นายวีรชาติ พนาวิวัฒน์ กรรมการ
นางสาวนิตยาพร สายเสนา กรรมการ
นางสาวลลิตา อดุลย์กิตติไพศาล กรรมการ
นางพรทิพย์ นิสสะ กรรมการ
นางสาวอัจฉรา รอดพ้น กรรมการ
นางสาววารุณี อัศวธัญญาสกุล กรรมการ
นายอาณัติ ปาลพันธุ์ กรรมการ
นายธวัชชัย วงษ์บุตรดา กรรมการ
นางสาวพนิดา ตาตะยานนท์ กรรมการ
นางอมรรัตน์ ภู่นคร กรรมการ
นางปราณี หนูสัมฤทธิ์ กรรมการ
นางนันทิยา ปิ่นปลื้มจิต กรรมการ
นายจงรักษ์ ศุกรวรรณ กรรมการ
นายวิชาญ ภิรมย์บัว กรรมการ
นางสาวศศิรันญาศ์ จุลโพธิ์ กรรมการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวเกศริน ถ้อยทัด กรรมการ
นางสาวสมบูรณ์ แซ่ตั้ง กรรมการ
นางสาวมยุเรศ ยอดคำ กรรมการ
นายอิทธิพล มัคคัปผลานนท์ กรรมการ
นางสาวสุดารัตน์ ชุติลิมปชาติ กรรมการ
นายพฤกษ์ ใจนุ่ม กรรมการ
วิทยาลัยการจัดการ
นายสรชัย อนุพันธุเมธา กรรมการ
นายนิรันดร์ แก้วไทรรุ่ง กรรมการ
นายประสิทธิ์ ชื่นศิริกุลชัย กรรมการ
นางสาวชุติมา จันทร์ลอย กรรมการ
นางสาววิไล เสริมศิริโรจน์ กรรมการ
นางกุศลานันท์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ
นางสาวภัทรธิชา หงษ์ทอง กรรมการ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
นางอริยา เจริญสุข กรรมการ
นางสาวรดาณัฐ ศรินทุ กรรมการ
นายสฤษฎ ตันเป็นสุข กรรมการ
นางสาวนิตยา เปรมเจริญ กรรมการ
นางสาววริศรา ศรีมณีกร กรรมการ
นางสาวจิราพร ศรีแก่นแก้ว กรรมการ
นางสาวสุชาวดี ซีประเสริฐ กรรมการ
นางสาววัลลภา นุชนารถ กรรมการ
นางสาวผ่องพรรณ สมชู กรรมการ
วิทยาลัยราชสุดา
นางสาวจินตนา ขุนสุทน กรรมการ
วิทยาลัยนานาชาติ
นายไมเคิล แนกกลิส กรรมการ
นางจุฑารัตน์ ทิพย์บุญทรัพย์ กรรมการ
นางสาวศศิธร โรจน์สงคราม กรรมการ
นางสาวอุบลวรรณ สงกรานตานนท์ กรรมการ
นางสาวรักชนก โพธิ์ทอง กรรมการ
นางสาวแพรวทิพย์ วงษ์ไพบูลย์ กรรมการ
นายตรีภักดิ์ ภัทรสุมันต์ กรรมการ
นางสาวชมพูนุท คชโส กรรมการ
นางสาวณัษฐิกา ปัญญาธีระ กรรมการ
นางสาวขวัญธิดา ฉันท์ทอง กรรมการ
นางสาวรุ่งทิพา แซ่เตียว กรรมการ
นายนิธิภัทร์ นิธิภพพงษ์ไท กรรมการ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
นางสาวพิกุล พุ่มช้าง กรรมการ
นางสาวสันห์สินี กันโอภาส กรรมการ
นางบุศรินทร์ มาพบสุข กรรมการ
นางสาวนุชนภางค์ ผ้าสมบุญ กรรมการ
วิทยาลัยศาสนศึกษา
นางสาวสุผดวง ปานแก้ว กรรมการ
นายวรเชษฐ ชัยวรพล กรรมการ
มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี
นางสาวรุชดา สิทธิสังข์ กรรมการ
นางสาวนิภา บุญเสาร์ กรรมการ
นางสาวบุศรัตน์ บุญสุวรรณ กรรมการ
นายธีรศักดิ์ ศรีสันต์ กรรมการ
นางสาวกนกวรรณ ทิมี กรรมการ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
นางสาวศิริพร ศิริกัญญาภรณ์ กรรมการ
นางสาวขนิษฐา สามิตร์ กรรมการ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
นายภาสกร ภมรคุณานนท์ กรรมการ
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
นางสาวชญาดา ประภูชะเน กรรมการ
นางสาวพัลลภัทธ์ คชรัตน์ กรรมการ
นางปัทมา หยั่งบุญ กรรมการ
ศูนย์การแพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
นางนิภาพรรณ ธนันท์วงศ์ กรรมการ
นางสาวไปรมา เชยจันทร์ กรรมการ
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาคลินิกโรงพยาบาลราชบุรี
นายแพทย์กฤษดา รอดประเสริฐ กรรมการ
แพทย์หญิงณัฐชมญฑ์ เวทย์พิทยาคม กรรมการ
นายพงษ์พินิจ นิลเลื่อม กรรมการ
นางสาวเกศริน นาคสมบูรณ์ กรรมการ
ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบานครศรีธรรมราช
นายปรีชา แก่นอินทร์ กรรมการ
นางสาววัลยา มหารัตน์ไพบูลย์ กรรมการ
นางสาวปุณยนุช ดวงพาพล กรรมการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ร้อยโทยศวัจน์ สุดโคต กรรมการ
สิบเอกไพโรจน์ แก้วเปี่ยม กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
นาวาตรีหญิงอรวรรณ ฆ้องต้อ กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
พันตรีหญิงแพนนี่ ตรีวิเชียร กรรมการ
ร้อยเอกหญิง ภัทริกา วงศ์อนันต์นนท์ กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เรืออากาศโทหญิง สมพงษ์ แก้วพรรณา กรรมการ
เรืออากาศตรีธนกร เชื่อมมะรัง กรรมการ
13. คณะกรรมการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร
รองอธิการบดี ที่ปรึกษา
อาจารย์ธัชชะ จุลชาต ที่ปรึกษา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติมา จำปีรัตน์ รองประธานกรรมการ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม เกตุมาน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รสริน รัตนเลขา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล ตวงทอง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวิกา ไชยโกมินทร์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา ด่านกุลชัย กรรมการ
อาจารย์ นายแพทย์บุญเลิศ วิริยะภาค กรรมการ
อาจารย์ ดร.ศุภจิต รัตนมณีฉัตร กรรมการ
นางศิริวรรณ อิ่มกุศล กรรมการ
นางวันเพ็ญ หุ่นยนต์ กรรมการ
นางสาวรวีวรรณ ฤทธิรงค์ กรรมการ
นางสาววิภาวี เหมาะงาม กรรมการ
นางสาวสุรางค์รัตน์ พิลุม กรรมการ
นายนิพจน์ ยันตะระ กรรมการ
นางสาวพัณณชิตา โยคะนิตย์ กรรมการ
นางสาวพรพิมล ชาญจิตร กรรมการ
คณะเทคนิคการแพทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลเพ็ญ ดำรงกิจอุดม กรรมการ
อาจารย์มลธิรา พรหมกัณฑ์ กรรมการ
อาจารย์ธารารัตน์ ตาตะนันทน์ กรรมการ
คณะเภสัชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี กรรมการ
อาจารย์ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์ กรรมการ
คณะพยาบาลศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์ ถาน้อย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา จันทร์เปีย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกลวรรณ มุสิกทอง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรยา จึงสมเจตไพศาล กรรมการ
อาจารย์สาธกา พิมพ์รุณ กรรมการ
อาจารย์กลิ่นชบา สุวรรณรงค์ กรรมการ
อาจารย์คัทลียา คงเพ็ชร กรรมการ
อาจารย์สุรัสวดี ไวว่อง กรรมการ
อาจารย์อรชุมา นากรณ์ กรรมการ
อาจารย์เวหา เกษมสุข กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤดี ปุงบางกะดี่ กรรมการ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
รองศาสตราจารย์ศิริไชย หงษ์สงวนศรี กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ปกรณ์ เจียระคงมั่น กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ กรรมการ
อาจารย์ นายแพทย์คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ กรรมการ
อาจารย์ นายแพทย์มารุต จันทรา กรรมการ
นางสุวรรณา พุฒนวล กรรมการ
นายสกล คำหงษ์ กรรมการ
นางสาวจรรยาลักษณ์ ฤทธิ์คำรพ กรรมการ
นางสาวสุพรรษา พลอำไพ กรรมการ
นายพิศาล ม่วงทอง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุสุมา คูววัฒนสัมฤทธิ์ กรรมการ
อาจารย์ฑิฆัมพร มัจฉาชีพ กรรมการ
อาจารย์ปิยะวรรณ โภคพลากรณ์ กรรมการ
นางกันต์ฤทัย เปี่ยมโชคไชยกร กรรมการ
นางสาววาสนา เปรมสุวรรณ กรรมการ
นางสาวนฤมล ประทุมสูตร กรรมการ
อาจารย์วรวรรณ วัฒนาวงศ์สว่าง กรรมการ
นางสาวนุชรี เอี่ยมไผ่ กรรมการ
นางสาววาสินี โพธิ์หอม กรรมการ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ อรุณนวล กรรมการ
นางสาวจุฑารัตน์ ประดับเพ็ชร์ กรรมการ
นางสาวดารินทร์ เจริญสวัสดิ์ กรรมการ
นางสาววิยุดา มะลิมาศ กรรมการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์
อาจารย์เชต ใจกัลยา กรรมการ
อาจารย์วรากร โกศัยเสรี กรรมการ
อาจารย์ณิชชาภัทร ขันสาคร กรรมการ
นางธัญญารัตน์ สุนทร กรรมการ
นางสาวหนึ่งฤทัย หงษ์พงษ์ กรรมการ
นางสาวจารุทรรศน์ ปั้นกาญจนโต กรรมการ
นางสาวพนิตนาฎ จักรเพชร กรรมการ
นางสาวสุกัญญา โควาวิเศษสุต กรรมการ
นางสาวสุดาวดี เพ็ชรปุ่น กรรมการ
นายชนม์ปุญญ์ แย้มมา กรรมการ
คณะทันตแพทยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ธัช สิทธิกุล กรรมการ
อาจารย์ ดร.ทพญ.นามรัฐ ฉัตรไชยยันต์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก กรรมการ
อาจารย์กัลย์ภัทร ตันศรีรัตนวงศ์ กรรมการ
คณะวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์สุมาลี ตั้งประดับกุล กรรมการ
รองศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ สมสุข กรรมการ
นายณัฐพล แนวจำปา กรรมการ
นางจันศนีย์ ฉิมงาม กรรมการ
นางสาวทิชา เชิดผล กรรมการ
นางสาวเกศสุดา เทพยศ กรรมการ
นางสาวสายพิณ ทองพัด กรรมการ
นางสาวณัฎฐิยาภรณ์ นวลคำ กรรมการ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาจารย์พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัสกา วิสุทธิวิเศษ กรรมการ
นางสาวสมบูรณ์ แซ่ตั้ง กรรมการ
นางแสงเดือน พรพนมชัย กรรมการ
นางแสงเดือน พรพนมชัย กรรมการ
นางสาวเกศริน ถ้อยทัด กรรมการ
นางสาวสุดารัตน์ ชุติลิมปชาติ กรรมการ
นายอิทธิพล มัคคัปผลานนท์ กรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี ดาวฉาย กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ ศรีสรฉัตร์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พราม อินพรม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงดี โตอิ้ม กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชัย ร.นพรัตน์แจ่มจำรัส กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา ร.นพรัตน์แจ่มจำรัส กรรมการ
นางสาวนันทัชพร คงอำนาจ กรรมการ
นางสาววิไลลักษณ์ สุขดี กรรมการ
นางสาวทิวาลัย สุจินพรัหม กรรมการ
นางพัทธยา ถาวรสุทธิ์ กรรมการ
นางสาววรรณา ช่วยรักษา กรรมการ
นางวิภารัตน์ ชื่นชม กรรมการ
นางสาวปิยะวรรณ เกาะแก้ว กรรมการ
นายวีระชัย เขม้นงาน กรรมการ
นายณัฐวัฒน์ อัครโภคิณศิริ กรรมการ
ดร.สุภาพร จตุรภัทร กรรมการ
นางสุภาพร นพเก้า กรรมการ
คณะกายภาพบำบัด
อาจารย์จตุพร สุทธิวงษ์ กรรมการ
อาจารย์สุรชาต สุขศรีวรรณ กรรมการ
นางสาวจินตนา กัลยาลัง กรรมการ
นางสาวกชพรรณ เอี่ยมตะโก กรรมการ
นายชัยพร รองทอง กรรมการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
อาจารย์ขวัญวลัย มากล้น กรรมการ
อาจารย์อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล กรรมการ
อาจารย์จีรวัฒน์ สุนทรสิต กรรมการ
อาจารย์กฤษณรงค์ วงศ์บ้านคู่ กรรมการ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
นางสุดา ขำดำรงเกียรติ กรรมการ
นางสาวราตรี ธรรมคำ กรรมการ
นายภัทรพล แก้วสถิตย์ กรรมการ
นางสาวอารยา นอบน้อม กรรมการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพร รับคำอินทร์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ปัณรสี ฤทธิประวัติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงยศ สุภีกิตย์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รณชัย ศิโรเวฐนุกูล กรรมการ
ช่วยศาสตราจารย์โชคชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณสิริ พันธ์อุไร กรรมการ
อาจารย์วรางคณา พรพุทธาพิทักษ์ กรรมการ
นายประสิทธิ์ศักดิ์ พลูหอม กรรมการ
นางสาวศรีนวล กลิ่นหอม กรรมการ
นางพัทธนันท์รัชต์ คงวงศ์วาน กรรมการ
นางสาวหนึ่งฤทัย คุ้มฉัยยา กรรมการ
นางสาวเพ็ญจันทร์ ภัทรเมธีกิจ กรรมการ
นางสาวศิรประภา พึ่งนุสนธิ์ กรรมการ
นางสาวผกาทิพย์ นันทไชย กรรมการ
คณะศิลปศาสตร์
อาจารย์สุนันทา วิไลศิลป์ กรรมการ
นางสาวสิริรัตน์ เดชเพชร กรรมการ
นางสาวกัณฐรัตน์ ตะเพียนทอง กรรมการ
นางสาวดุจหทัย มาสุข กรรมการ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณชลี โนริยา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐไชย สุขสอาด กรรมการ
รองศาสตราจารย์แสงเทียน อยู่เถา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ กันทะเตียน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล กรรมการ
อาจารย์ธเนศ เกษศิลป์ กรรมการ
อาจารย์สุกัญญา จงถาวรสถิตย์ กรรมการ
นางสาวฐิติกรณ์ ยาวิไชย กรรมการ
นางสาวชลธิชา ดิษฐเกษร กรรมการ
นายสิทธิพร ชุลีธรรม กรรมการ
วิทยาลัยการจัดการ
นายเฉลิมศักดิ์ รัตนพนัง กรรมการ
นายรัชฎ์พงศ์ พุกพิบูลย์ กรรมการ
นางสาวเยาวรัตน์ ปัญญาธีระ กรรมการ
นางสาวนวลวรรณ แก่นสวาท กรรมการ
นางสาววรวรรณ ปรัชญาภินันท์ กรรมการ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวดล รักทวี กรรมการ
อาจารย์ชาคริต ธรมธัช กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตรีราช กรรมการ
นางพิกุลแก้ว คลื่นสุวรรณ กรรมการ
นางสาวศิริลักษณ์ ยานกูลวงศ์ กรรมการ
นางสาวอำภา สุจิณโณ กรรมการ
นางสาวคีรินันท์ ภักดี กรรมการ
นายวิศรุต สุภาธนศักดิ์ กรรมการ
วิทยาลัยนานาชาติ
อาจารย์ไมเคิล แนกกลิส กรรมการ
นางจุฑารัตน์ ทิพย์บุญทรัพย์ กรรมการ
นางสาวแพรวทิพย์ วงษ์ไพบูลย์ กรรมการ
นางสาวศศิธร โรจน์สงคราม กรรมการ
นางสาวอุบลวรรณ สงกรานตานนท์ กรรมการ
นางสาวขวัญธิดา ฉันท์ทอง กรรมการ
นางสาวรุ่งทิพา แซ่เตียว กรรมการ
นางสาวณัษฐิกา ปัญญาธีระ กรรมการ
นางสาวรักชนก โพธิ์ทอง กรรมการ
นายตรีภักดิ์ ภัทรสุมันต์ กรรมการ
นางสาวชมพูนุท คชโส กรรมการ
นายนิธิภัทร นิธิภพพงษ์ไท กรรมการ
วิทยาลัยศาสนศึกษา
นางสาวสุผดวง ปานแก้ว กรรมการ
นายวรเชษฐ ชัยวรพล กรรมการ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนรรฆ จรัณยานนท์ กรรมการ
อาจารย์ ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ กรรมการ
อาจารย์กิตติ เศวตกิตติกุล กรรมการ
อาจารย์สุภชัย โสรธร กรรมการ
อาจารย์ ดร.ตรีทิพ บุญแย้ม กรรมการ
อาจารย์ ดร.ณัฐชยา นัจจนาวากุล กรรมการ
อาจารย์ดวงเดือน หลงสวาสดิ์ กรรมการ
อาจารย์เพ็ญญาภรณ์ เหล่าธนาสิน กรรมการ
นางธิดารัตน์ ปลาอ่อน กรรมการ
นางสาวภัคศจี ปรางค์ทอง กรรมการ
นางสาวจีรนันท์ ประโยชน์เจริญผล กรรมการ
วิทยาลัยราชสุดา
อาจารย์วิไลรัตน์ ศรีคำ กรรมการ
นางสาวณัฐวรรณ ฟุ้งเกียรติขจร กรรมการ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
นางสาวรุชดา สิทธิสังข์ กรรมการ
นางสาวนิภา บุญเสาร์ กรรมการ
นางสาวบุศรัตน์ บุญสุวรรณ์ กรรมการ
นายธีรศักดิ์ ศรีสันต์ กรรมการ
นางสาวกนกวรรณ ทิมี กรรมการ
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
นางสาวมนฤดี วงศ์แก้ว กรรมการ
นางสาวชัชชฏา เรืองขจร กรรมการ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
รองศาสตราจารย์วิภาวรรณ ตั้งนิพนธ์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ ขจรปรีดานนท์ กรรมการ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
นางสาวมนชญา ดุลยากร กรรมการ
นายอภิชาติ ศรีศิลป์ กรรมการ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
อาจารย์สำอางค์ ศุภฤกษ์ กรรมการ
อาจารย์จิราวัจณ์ วินาลัยวนากูล กรรมการ
อาจารย์สรญา แสนมาโนช กรรมการ
นางสาวขนิษฐา สามิตร์ กรรมการ
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ นพเสถียร กรรมการ
อาจารย์ศศิมา วรหาญ กรรมการ
อาจารย์สุภาภรณ์ คำเรืองฤทธิ์ กรรมการ
อาจารย์ปัณฑารีย์ แต้ประยูร กรรมการ
นายภาสกร ภมรคุณานนท์ กรรมการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
นายปรีชา แก่นอินทร์ กรรมการ
นางสาววัลยา มหารัตน์ไพบูลย์ กรรมการ
นางสาวปุณยนุช ดวงพาพล กรรมการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) แพทย์หญิงรัชวรรณ สุขเสถียร กรรมการ
นางสาวพัลลภัทธ์ คชรัตน์ กรรมการ
นางสาวชญาดา ประภูชะเน กรรมการ
นางปัทมา หยั่งบุญ กรรมการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
นางนิภาพรรณ ธนันท์วงศ์ กรรมการ
นางสาวไปรมา เชยจันทร์ กรรมการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี
นายแพทย์นิคม มะลิทอง กรรมการ
แพทย์หญิงณัฐชามญฑ์ เวทย์พิทยาคม กรรมการ
นางสาวเกศริน นาคสมบูรณ์ กรรมการ
นายพงษ์พินิจ นิลเลื่อม กรรมการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
พันโทสุรภัทร ศรีนนท์ กรรมการ
จ่าสิบเอก นิคม อินมานพ กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
พันโทหญิง ชญาลักษณ์ สิริภักดีกาญจน์ กรรมการ
ร้อยเอกหญิง จงสฤษฎ์ มั่นศิล กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
เรืออากาศเอกหญิง อนุกูล บำรุงวงค์ กรรมการ
เรืออากาศโท ณภัทรชนม์ มีสุขมาก กรรมการ
เรืออากาศตรี ศักชัย บุญประสิทธิ์ กรรมการ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
นาวาโทหญิง อานันทนา ชื่นวิสิทธิ์ กรรมการ
นาวาโทหญิง พนิดา วาราชนนท์ กรรมการ
เรือโทหญิง วรลักษณ์ จงเลิศมนตรี กรรมการ
กองบริหารการศึกษา
นายสมชาติ พนาเกษม กรรมการ
นางสาวศรีประภรณ์ แก้วกมล กรรมการ
นายชาติชาย ศรีสมุทร กรรมการ
นางสาวฐิติพร ศรีบุญรอด กรรมการ
นางสาววาสนา เฟื่องฟูลอย กรรมการ
นางสาวปัญญา สินธารา กรรมการ
นางสาวอัญชลีพร นาคราม กรรมการ
นายสุชาติ ฉุยกรม กรรมการ
นางสาวพรพรรณ คงประสิทธ์ กรรมการ
นางสาวรัชฎาภรณ์ ทับรวย กรรมการ
นางสาวจุฬาภร เนียมแสวง กรรมการ
นายเชวง วรพุทธินันท์ กรรมการ
นายศิลป์ พรเสริมลักษณ์ กรรมการ
นายวรพล สมานันตกุล กรรมการ
นายชานน ศรีบูรพาภิรมย์ กรรมการ
นางวิชุดาพร กองศิลป์ กรรมการ
นางสาวพรพรรณ สิทธิโชค กรรมการ
นางสาววรรณา เมตตาสุธารส กรรมการ
นางสาวอารีวรรณ อิงคเพียรกุล กรรมการ
นางสาวปฤณฎรัตน์ คำสว่าง กรรมการ
นางสาวประสพพร ร่วมบุญ กรรมการ
นางสาวพยอม ดวงดารา กรรมการ
นางสาวชวรัตน์ ศรีอนงค์ กรรมการ
นางสาวชนัญญา เพลินพนา กรรมการ
นางจันทิพร ยะบุญวัน กรรมการ
นางเจติยา พัฒนะอิ่ม กรรมการ
นางบรรยง โหม่งสูงเนิน กรรมการ
นางสุภาวดี ชูทรัพย์ กรรมการ
นายจิระ ชนรักสุข กรรมการ
นางสาวสโรชา เสรีนนท์ชัย กรรมการ
นางสาวชนาภรณ์ ปัญญาการผล กรรมการ
นายศรายุทธ ชูพันธุ์ กรรมการ
นายนพพร ฉิมสาคร กรรมการ
นางสาวจิตติเศรษฐ์ จรูญโรจน์วงค์ กรรมการ
นายชูชาติ ภูมิเทศ กรรมการและเลขานุการ
นายจำรัส ชูทรัพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายมนูญ หนูอ่อน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวขวัญใจ ทักสิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายทรงธรรม แสงจินดา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14. คณะกรรมการจัดบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ประธานกรรมการ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
นางจณัญญ์ธร สุพรรณธริก กรรมการ
นายณัฐพล สว่างจิตต์ กรรมการ
นางสาวอรวรรณ ดวงสีใส กรรมการ
นางสาวทิพยาพร เหมโส กรรมการ
นางสาวจุไรรัตน์ สมพงษ์ กรรมการ
นางรสลิน อัยยาพิสิฐ กรรมการ
นายก้องกิต ตันติวิภาวิน กรรมการ
นายเตชิษฐ นาคะพัฒนกุล กรรมการ
นายประมวล สระเงินสิงห์ กรรมการ
นายอรรถพล ชัยสมบูรณ์พันธ์ กรรมการ
นายนิมิต คงอำนาจ กรรมการ
นายนพรัตน์ แจ่มพึ่ง กรรมการ
นายสมบูรณ์ เสียงระฆัง กรรมการ
นางสาววรางคณา เอกศรี กรรมการ
รองศาสตราจารย์สมชาย อมรโยธิน กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกลวรรณ มุสิกทอง กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะธิดา นาคะเกษียร กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติ์ตระกูล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจินดา จารุพัฒน์ มารุโอ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณี ธรากุล กรรมการ
อาจารย์องุ่น น้อยอุดม กรรมการ
อาจารย์ณัฏฐชา เจียรนิลกุลชัย กรรมการ
อาจารย์ฉัตรศิริ เมฆวิวัฒนาวงศ์ กรรมการ
อาจารย์กาญจนา ครองธรรมชาติ กรรมการ
อาจารย์ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์ กรรมการ
อาจารย์ปริญญา สารธิมา กรรมการ
อาจารย์แสงเดือน ปิยะตระกูล กรรมการ
อาจารย์ปิยาณี ณ นคร กรรมการ
อาจารย์นันทิยา เอกอธิคม กรรมการ
อาจารย์นัทธี เชียงชะนา กรรมการ
นายพีรยุทธ ส้ำประเสริฐ กรรมการ
นายเดโชพล บุนนาค กรรมการ
นายอรรถพล แห่งหน กรรมการ
นางสาวอมลรดา ปาวรีย์ กรรมการ
นางสาวณัฐพร หามนตรี กรรมการ
นางสาวปฏิพร ธิติมงคล กรรมการ
นางสาวปุณยวีร์ เฟื่องวัฒนพนิช กรรมการ
นายณัฐวุฒิ สมศักดิ์สุรพล กรรมการ
นายเจตพัสดิ์ เสาทอง กรรมการ
นายกฤษณะ ชื่นชม กรรมการ
นายนิวัฒน์ ศรีสมโภช กรรมการ
นางสาวสุนันทา วรรณยศ กรรมการ
นายสมเกียรติ วรประวัติ กรรมการ
นางวิชุดาพร กองศิลป์ กรรมการ
นางสาวพยอม ดวงดารา กรรมการ
นางสาวพรพรรณ คงประสิทธิ์ กรรมการ
นางสาววาสนา เฟื่องฟูลอย กรรมการ
นางสาวสโรชา เสรีนนท์ชัย กรรมการ
นายจำรัส ชูทรัพย์ กรรมการ
นางสาวศรีประภรณ์ แก้วกมล กรรมการ
นายชานน ศรีบูรพาภิรมย์ กรรมการ
นายชูชาติ ภูมิเทศ กรรมการ
นายเชวง วรพุทธินันท์ กรรมการ
นายทรงธรรม แสงจินดา กรรมการ
นายมนูญ หนูอ่อน กรรมการ
นายวรพล สมานันตกุล กรรมการ
นางสาวอารีวรรณ อิงคเพียรกุล กรรมการ
นายจิระ ชนรักสุข กรรมการ
นายศรายุทธ ชูพันธ์ กรรมการ
นางสาวชนาภรณ์ ปัญญาการผล กรรมการ
นางสาวอารีวรรณ อิงคเพียรกุล กรรมการ
นายชาติชาย ศรีสมุทร กรรมการและเลขานุการ
นายมนตรี เดวีเลาะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายสุชาติ ฉุยกรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวรัชฎาภรณ์ ทับรวย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
15. คณะกรรมการจัดแถวนักศึกษาเพื่อรับส่งเสด็จ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายศาลายา ประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ
นายปิยะ โพธิ์สิทธิ์ กรรมการ
นางสาววรัญชรี ยศประสงค์ กรรมการ
นายรัฐพล เสริมสุข กรรมการ
นายภานุ ปัญญาธีระ กรรมการ
นายกอบโชค มูลทองย้อย กรรมการ
นายกฤษณะ สุวิมล กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีภัทรพล ตันตระกูล กรรมการ
นายสัจจา นะคะจัด กรรมการ
นางสาวสุพรรษา หอมขำคม กรรมการ
นางสาวศุภภาตา ร่มพิกุล กรรมการ
นางสาวอุสา แสงอ่อน กรรมการ
นายชัชวาล แสงดิษฐ์ กรรมการ
นายณรงค์ปกรณ หงศาลา กรรมการ
นางสุวรรณี ไข่ลือนาม กรรมการ
นางสาวกมลลักษณ์ สวัสดิ์จีน กรรมการ
นายสมชาย ศิโรประมา กรรมการ
นางณภัค ไข่ลือนาม กรรมการ
นางสาวกมลลักษณ์ สวัสดิ์จีน กรรมการ
นางสาวสายทิพย์ ตุ้มทอง กรรมการ
นางจารวี ศรีมันตะ กรรมการ
นางปาฬาลี เขียวเภกา กรรมการ
นางสาวอิสรีย์ หรือโอภาส กรรมการ
นายสุวัฒน์ ภิญโญ กรรมการ
นายสืบพงษ์ วงศ์ภิรมย์ กรรมการ
นางสาวศิริลักษณ์ กลางสำโรง กรรมการ
นางสาวเรวธัต รัศมีทัต กรรมการ
นางสาวกัญญา เอี่อมภาษี กรรมการ
นางพัทธยา คล้ายเมฆ กรรมการ
ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
นายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
ประธานนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ทุกส่วนงาน กรรมการ
ผู้แทนจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้าฯ กรรมการ
ผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรรมการ
ผู้แทนจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กรรมการ
ผู้แทนจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กรรมการ
ผู้แทนจากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
นางชิตหทัย ภัทรธิยานนท์ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพรน้ำเพ็ญ หอมขำคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวรำไพ เมฆาวิบูลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
16. คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก และ Website
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธานกรรมการ
นายมนตรี เดวีเลาะ กรรมการ
นายธนกฤต แต้เจริญกูล กรรมการ
นางสาวอนุสรา วันหวัง กรรมการ
นางขวัญฤดี วิเศษกุล กรรมการ
นางดวงกมล พรหมชัย กรรมการ
นายณัฐพล สว่างจิตต์ กรรมการ
นายวีระพล แสงนาค กรรมการ
นายขวัญชัย กมลวัฒน์ กรรมการ
นางสาววิริยา อุ่ยเจริญ กรรมการ
นางสาวแพรวนภา มะลากรรณ์ กรรมการ
นางสาวณัฐรดา บุญมาแย้ม กรรมการ
นางสาวยุพดี สุโธ กรรมการ
นายธนาวิทย์ อุดมทรัพย์ กรรมการ
นางสาวกัณห์ชรี กุหลาบแก้ว กรรมการ
นายเฉลิมพล ภูวัชร์อดิสิฐ กรรมการ
นางสาววิรตี วงษ์อนุสาสน์ กรรมการ
นางนงค์นุช พุทธศุภะ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวศุภลักษณ์ จุเครือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
17. คณะกรรมการจัดการปฐมพยาบาลบริเวณภายในมหิลดสิทธาคารและรอบนอก
ผศ.นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ (รอง ผอ. รพ.รามาธิบดี) ประธาน
ผศ.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น รองประธาน
อาจารย์ นพ.สมพร บวรศรีสุข กรรมการ
นางเพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล กรรมการ
นางอุษา ใจหนัก กรรมการ
นายเสริมเกียรติ ไกรทองสุข กรรมการ
นางสาวจินดาหรา ซีมหาสัจคุณ กรรมการ
นายกาญจน์ ธุระพันธ์ กรรมการ
นายเจษฎา ปู่ดี กรรมการ
นางสาวอุสาห์ รุจิระวิโรจน์ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวชนิกานต์ เอกพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
18. คณะกรรมการตรวจอุณหภูมิร่างกาย
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล ประธานกรรมการ
นางทิพยา ถนัดช่าง รองประธานกรรมการ
อาจารย์นายแพทย์ ปรีชา ธำรงไพโรจน์ กรรมการ
นางชไมพร เจริญไกรกมล กรรมการ
นางเกศริน จันทร์นิมิตรศรี กรรมการ
นางกรเกล้า บุษบาวศินกุล กรรมการ
น.ส. ศรีสุดา พูลยม กรรมการ
นางสุภาพร สงวนธำมรงค์ กรรมการ
น.ส.วรรษชล ประสาทโสภณ กรรมการ
น.ส.พิมฐ์สุภาชินี ธนะวงศ์ กรรมการ
น.ส.กฤตยา ใจขาน กรรมการ
น.ส.พรรษชล พรหมบุตร กรรมการ
นายศิวกร วงศ์คูณ กรรมการ
น.ส.เทวิกา แก้วกันใจ กรรมการ
นาย ธวัชชัย พลศรีพิมพ์ กรรมการ
นาย สุรเชษฐ์ อุปัญญ์ กรรมการ
น.ส.กมลชนก หงษ์นิกร กรรมการ
น.ส.รสริน อินน้อย กรรมการ
น.ส.ศรีอัมพร พันธุ์เดิมวงษ์ กรรมการ
น.ส.บุบผชาติ บุญทศ กรรมการ
น.ส.ปาริฉัตร จันทร์สนม กรรมการ
น.ส.อารยา สอาดเอี่ยม กรรมการ
น.ส.พัชรี แพรม่วง กรรมการ
น.ส.พัชรีวรรณ ทิวถนอม กรรมการ
น.ส.ศศิธร ศรีคำภา กรรมการ
น.ส.สุรางคนางค์ ตาเล็ก กรรมการ
น.ส.อมรวรรณ กิตย์ประไพ กรรมการ
น.ส.จุฬาลักษณ์ ลมพันธ์ กรรมการ
น.ส.วนิดา มั่งคั่ง กรรมการ
น.ส.พิมพ์พรรณ อัมภรัตน์ กรรมการ
น.ส.ณัฐสุดา สารฤทธิ์ กรรมการ
นายวิศวะ ปานทอง กรรมการ
น.ส.ธนัชญา มาเยอะ กรรมการ
น.ส.เจนจิรา สุวรรณกูล กรรมการ
นาย สามารถ ก๋านวม กรรมการ
น.ส.วิภาวรรณ ตันเล กรรมการ
นางสาวอัญชลีพร นาคราม กรรมการและเลขานุการ
19. คณะกรรมการจัดระบบการจราจรและตกแต่งสถานที่บริเวณโดยรอบมหิดลสิทธคารและมหาวิทยาลัยมหิดล
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ปรึกษา
ผู้กับกับการสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล ที่ปรึกษา
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา ที่ปรึกษา
ปลัดอาวุโสอำเภอพุทธมณฑล ที่ปรึกษา
ปลัดอาวุโสอำเภอพุทธมณฑล ที่ปรึกษา
ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่ปรึกษา
ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประธานกรรมการ
นายวดิษ บุญคำภาว์ กรรมการ
นายอิทธิรัชฎ์ เผ่าวัฒนา กรรมการ
นางสาวศศิวิมล ศุภมงคล กรรมการ
นายชยันต์ ทัศนียะเวช กรรมการ
นางสาวศันสนีย์ ศิริลักษณ์ กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ธร เฃี่ยงเห็น กรรมการ
นายสมพงษ์ พิเชษฐบวรกุล กรรมการ
นายวรพจน์ เฉลิมกลิ่น กรรมการ
นายศักดิ์นรินทร์ คัญทัพ กรรมการ
นายยุทธภูมิ ญาณเพิ่ม กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพิชญา ดลมินทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
20. คณะกรรมการจัดไฟฟ้า แสง เสียง และโทรทัศน์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา วิไลรัตน์ ที่ปรึกษา
อาจารย์วรวิทย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ปรึกษา
อาจารย์ก่อพร พันธุ์ยิ้ม ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เจริญสุข รองประธานกรรมการ
นายมนตรี เปรมเจริญ รองประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์พงศธร เศรษฐีธร กรรมการ
อาจารย์สุรโชค ธนพิทักษ์ กรรมการ
อาจารย์พรชัย ชันยากร กรรมการ
นายสายชล บัวจันทร์ กรรมการ
นายมนต์ชัย กันสมบูรณ์ กรรมการ
นายวสันต์ พรศรี กรรมการ
นายวิชัย บุญหลง กรรมการ
นายเทวิน กันประชา กรรมการ
นายสุพจน์ อ่ำมาก กรรมการ
นายสมเกียรติ์ พรมตุ้ม กรรมการ
นายมนตรี เกตุสะอาด กรรมการ
นายปัญญา เส็งแดง กรรมการ
นายสมภพ รัตนภา กรรมการ
นายทองดี คำคม กรรมการ
นายโอภาส วงศ์แดง กรรมการ
นายรักทรง ยาสาไชย กรรมการ
นายสมดี งานหมั่น กรรมการ
นายบุญเจตน์ โตกุล กรรมการ
นายปิยะ ไพบูลย์รุ่งโรจน์ กรรมการ
นายวิชัย ไชยโชค กรรมการ
นายชาญศิลป์ รักคำ กรรมการ
นายชัยวิสิทธ์ วิมลลักษณ์ กรรมการ
นายณฤชา วิมลลักษณ์ กรรมการ
นายธีรยุทธ กลิ่นสีทอง กรรมการ
นายอนันตชัย ชูวงศ์วุฒ กรรมการ
นายสิทธิชัย ราโรจน์ กรรมการ
นายศุภชัย แก้วพลอย กรรมการ
นายภคพล สุมณฑา กรรมการ
นายอรุณ น้อยสมวงษ์ กรรมการ
นายสนธิ วาราชนนท์ กรรมการ
นายพุฒิพงศ์ สนเขียว กรรมการ
นายชลธร กินแก้ว กรรมการ
นายชูชัย เทศอ่ำ กรรมการ
นายชัยชนะ ประจะเน กรรมการ
นายบรรเจิด กิจสงวน กรรมการ
นายธีรชัย ทรงประสิทธิ์ กรรมการ
นายชิตณัช ธชีพันธ์ กรรมการ
นางสาวศิรานุช คุณเกิด กรรมการ
นายอรรถพล น้อยสมวงษ์ กรรมการ
นางสาวนันทพัทธ์ ทองโสมสวัสดิ์ กรรมการ
นายพิเชษฐ์ ทองชู กรรมการ
นายธีรรัตน์ สังวาล กรรมการ
นางเทวา แสงนิ่ม กรรมการ
นางพินิตยา ตัณฑวิรุฬห์ กรรมการ
นายจีรพัฒน์ สีสันต์ กรรมการ
นางสาวอัมพร แย้มเดช กรรมการ
นางธารทิพย์ น้อยสมวงษ์ กรรมการ
นางสาวสุกัญญา ลี้เจริญ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวจิราพร สัจจาเฟื่องกิจการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวธัญภัศ ลี้เจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
21. คณะกรรมการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย/กรรมการสภาฯ/ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์/ผู้ติดตาม/ผู้ขานรายชื่อบัณฑิต/คณะผู้ติดตามเสด็จฯมหาดเล็ก/กองอำนวยการร่วม และจัดพระกระยาหารถวายแด่องค์ประธานพร้อมพระบรมวงศ์ศานุวงศ์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ประธานกรรมการ
นางสมลักษณ์ ลันสุชีพ รองประธานกรรมการ
นางสาวเนตรา เทวบัญชาชัย กรรมการ
นายสิทธา ครุฑแสง กรรมการ
นายอัครพงษ์ วงษ์ภูธร กรรมการ
นางสาววิไลพรรณ ใจทัศน์กุล กรรมการ
นายสวาท โสวพันธ์ กรรมการ
นางศิริพร เสนาะคำ กรรมการ
นางพิมพ์ใจ ช่วยชู กรรมการ
นายอดุล จัตกุล กรรมการ
นายสุภัทร จันทร์เพ็ญ กรรมการ
นายณัฐพงษ์ บัวสาย กรรมการ
นายพงศธร แก้วมีศรี กรรมการ
นางสาวสุนทรี แสงศรี กรรมการ
นายอณิทัศ ระวังชนม์ กรรมการ
นางประไพ ภิรมย์น้อย กรรมการ
นายณัฐวุฒิ ปิ่นประชา กรรมการ
นายปรีชา ร่วมสมัคร กรรมการ
นางสาวอมรรัตน์ สุขโหมด กรรมการ
นางสาวสมภัทร สุขสมัย กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกุญช์ภัสส์ แก้วชา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
22. คณะกรรมการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ คณาจารย์ และบุคลากรที่เข้าร่วมพิธี กองอำนวยการร่วม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา จันทร์เปีย ประธาน
นางอริยา ธัญญพืช รองประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา จิติมา กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรยา จึงสมเจตไพศาล กรรมการ
อาจารย์จิตต์ระพี บูรณะศักดิ์ กรรมการ
นางสาวจิตพงา ศิลปเทศ กรรมการ
นางสาวญาณาภรณ์ ธารีเทียน กรรมการ
นางสาวญาณินท์ ลิ้มพิพัฒนะกุล กรรมการ
นางณัฐวรีย์ วรคุณพิเศษ กรรมการ
นางสาวนิธิพรรณ ศิริพงษ์ กรรมการ
นางสาวเนตรนภิส วันประเสริฐ กรรมการ
นางสาวพรชนก เวสา กรรมการ
นางสาวมุรธา ปริญญาจารย์ กรรมการ
นางรัชนี คำพันธ์ กรรมการ
นางสาวรัตนศิริ เจริญสุข กรรมการ
นางสมร รอดดอน กรรมการ
นางสาวสุรีย์รัตน์ ดีสั้น กรรมการ
นางสาวกนกทิพย์ รักท้วม กรรมการและเลขานุการ
นางสาวพินธ์ทิพภา สนธิสุวรรณกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
23. คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประธานกรรมการ
อาจารย์ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ รองประธานกรรมการ
อาจารย์ธนพล เศตะพราหมณ์ กรรมการ
นายยุทธพล ศักดิ์ธรรมเจริญ กรรมการ
นายฤทธิ์ ทรัพย์สมบูรณ์ กรรมการ
นายธนินท์รัฐ โศภณพิมลสิริ กรรมการ
นายจินดา สำเริง กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกัลย์ธีรา สุภนิธิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
24. คณะกรรมการจัดการการใช้พื้นที่มหิดลสิทธาคารและพื้นที่โดยรอบอาคาร
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารา วงศ์วิริยางกูร ที่ปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรศิษฐ์ ตรูทัศนวิน ที่ปรึกษา
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประธานกรรมการ
อาจารย์ริชาร์ด ราล์ฟ รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม รองประธานกรรมการ
ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ รองประธานกรรมการ
นางสาวจิตติยา เนาวเพ็ญ กรรมการ
นายจักรยศนันท์ เตียวตระกูล กรรมการ
นายวรพจน์ ปัญจมานนท์ กรรมการ
นายบัณฑิต โอษคลัง กรรมการ
นายจิรศักดิ์ ทับทิมหอม กรรมการ
นายศุภวัฒน์ สุหฤทรุจนนุกูล กรรมการ
นายวสันต์ รัตนนิธาน กรรมการ
นายปฐาพันธ์ หนูแก้ว กรรมการ
นางสาวอุทุมพร สุดสวาสดิ์ กรรมการและเลขานุการ
นางสาวธีรารัตน์ คงศักดิ์ภักดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
25. คณะกรรมการแสง เสียงและวิศวกรรมเวที บนเขตพิธีและในห้องพิธี
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ที่ปรึกษา
อาจารย์ริชาร์ด ราล์ฟ ที่ปรึกษา
อาจารย์กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ ประธานกรรมการ
อาจารย์ชยุตม์ เจษฎาวรานนท์ รองประธานกรรมการ
นายจักรยศนันท์ เตียวตระกูล กรรมการ
นางสาวชุติมตา พุฒิกุลางกูร กรรมการ
นางสาววัลภา สละวาสี กรรมการ
นายกฤตนันท์ วิจิตรกูล กรรมการ
นายอภิวัฒน์ เศรษฐจารุรักษ์ กรรมการ
นายฐิติวุฒิ ศิริเบญจวรรณ กรรมการ
นายธีรพงศ์ เกียรติกมลชัย กรรมการ
นายคงคา กำไลทอง กรรมการ
นายปรีดี ตันสุวรรณ กรรมการ
นางสาวศิริพร ศรีเพ็ญแก้ว กรรมการ
นายอภิรักษ์ ฟักภู่ กรรมการ
นายอรรถพร ประกอบเพชร กรรมการ
นายชุติพงศ์ ยองประยูร กรรมการ
นายสาธร เกาะกิ่ง กรรมการ
นายสรพล อัศวกาญจนกิจ กรรมการ
นายอัครกิตติ์ ศิระวัฒนะรัชต์ กรรมการ
นายพิทักษ์ เพ็งเจริญ กรรมการ
นางชนิตา บูรณวิทยวุฒิ กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ธันยาภรณ์ โพธิกาวิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
26. คณะกรรมการจัดเลี้ยงน้ำดื่มรอบนอกสำหรับบัณฑิต ผู้ปกครองและญาติ
ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช เกตวัลห์ รองประธานกรรมการ
นายวิโรจน์ สันตยานนท์ กรรมการ
นางอุไรวรรณ แจ้งกลิ่น กรรมการ
นายชรินทร์ อินทร์จันทร์ กรรมการ
นายดำรงค์ กลิ่นบัว กรรมการ
นายปรีชา แตงสะอาด กรรมการ
นายสามารถ รอดหวัง กรรมการ
นางมะลิวรรณ ธารีสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ
27. คณะกรรมการการเงินและบัญชี
ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ
นางสาวเสาวลักษณ์ ลิ้มสำราญ กรรมการ
นางสุปรีดี พงศ์ศรีเพียร กรรมการและเลขานุการ
นางสาวเบญจมาศ พร้อมมงคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
28. คณะกรรมการเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ประธานกรรมการ
นายชัยโรจน์ รอดเกลี้ยง รองประธานกรรมการ
นางสาวเสาวรัตน์ รัฐปกป้อง กรรมการ
นางอัญชลี มาตะโก กรรมการ
นายตรีเพ็ชร์ อ่ำเมือง กรรมการ
นายดุษฎี ดวงพุฒิ กรรมการ
นายภาณุมาศ ทองสุขศรี กรรมการและเลขานุการ
นางรัตนา ทองสัมฤทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวพรรณอำไพ เกียรติชื่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนัดดา สุวรรณคดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายมรกต สุวรรณทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ