คณะกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย
1 อธิการบดี ประธาน
2 รองอธิการบดี รองประธาน
3 รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ กรรมการ
4 คณบดี กรรมการ
5 ผู้อำนวยการ วิทยาลัย/สถาบันและสถาบันสมทบ กรรมการ
6 ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการ
7 รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและวิทยาเขตกาญจนบุรี กรรมการและเลขานุการ
ให้คณะกรรมการอำนวยการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย ในการดำเนินงานจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย
1 รองอธิการบดี ประธาน
2 รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ รองประธาน
3 ประธานคณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่าง ๆ กรรมการ
4 ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป กรรมการและเลขานุการ
5 นายชัยโรจน์ รอดเกลี้ยง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
6 นายภาณุมาศ ทองสุขศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
7 นางรัตนา ทองสัมฤทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
8 นางสาวนัดดา สุวรรณคดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9 นางสาวพรรณอำไพ เกียรติชื่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10 นางสุนิดา เกียรติวัฒนวิศาล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11 นายมรกต สุวรรณทิพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการดำเนินงานมีหน้าที่กำหนดแนวทางปฏิบัติ ในการดำเนินงานและกำกับดูแลให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3. คณะกรรมการจัดพิธี ประกอบด้วย
1 คณะกรรมการดำเนินงานบนเขตพิธี ห้องประทับ และด้านพิธีการ
รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล ประธาน
2 คณะกรรมการรักษาพยาบาลบนเขตพิธี
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประธาน
3 คณะกรรมการจัดถ่ายภาพบัณฑิต
อาจารย์ธัชชะ จุลชาต ประธาน
4 คณะกรรมการตกแต่งภายในอาคาร บริเวณที่ประทับ (เครื่องสูงและดอกไม้)
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ประธาน
5 คณะกรรมการเวที แท่นที่ประทับและจัดพื้นที่ภายในอาคาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารา วงศ์วิริยางกูร ประธาน
6 คณะกรรมการถวายอารักขาฯ และรักษาความปลอดภัย
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประธาน
7 คณะกรรมการต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย และดูแลผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล ประธาน
8 คณะกรรมการต้อนรับอาจารย์สักขีพยาน
ประธานสภาคณาจารย์ ประธาน
9 คณะกรรมการต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ
ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ประธาน
10 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับผู้ปกครองและญาติ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธาน
11 คณะกรรมการจัดทำทะเบียนรายชื่อบัณฑิตและปริญญาบัตร
ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา ประธาน
12 คณะกรรมการตรวจชื่อบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา ประธาน
13 คณะกรรมการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประธาน
14 คณะกรรมการจัดบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ประธาน
15 คณะกรรมการจัดแถวนักศึกษาเพื่อรับส่งเสด็จ
รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา ศาลายา ประธาน
16 คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกและ Web Site
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ประธาน
17 คณะกรรมการจัดการปฐมพยาบาลบริเวณภายในมหิดลสิทธาคารและรอบนอก
ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ประธาน
18 คณะกรรมการตรวจอุณหภูมิร่างกาย
รองศาสตราจารย์ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล ประธาน
19 คณะกรรมการจัดระบบการจราจร จัดสถานที่ และตกแต่งสถานที่บริเวณโดยรอบมหิดลสิทธาคาร และมหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประธาน
20 คณะกรรมการจัดไฟฟ้า แสง เสียง และโทรทัศน์
อาจารย์ก่อพร พันธุ์ยิ้ม ประธาน
21 คณะกรรมการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย/กรรมการสภาฯ/ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์/
ผู้ติดตาม/ผู้ขานรายชื่อบัณฑิต/คณะผู้ตามเสด็จฯ/มหาดเล็ก/กองอำนวยการร่วม
และจัดพระกระยาหารถวายแด่องค์ประธานพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ประธาน
22 คณะกรรมการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับคณะกรรมการจัดพิธี คณาจารย์ บุคลากรที่เข้าร่วมพิธี กองอำนวยการร่วม และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ประธาน
23 คณะกรรมการการเงินและบัญชี
ผู้อำนวยการกองคลัง ประธาน
24 คณะกรรมการจัดการการใช้พื้นที่มหิดลสิทธาคารและพื้นที่โดยรอบ
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประธาน
25 คณะกรรมการแสง เสียง และวิศวกรรมเวที บนเขตพิธีและในห้องพิธี
อาจารย์กฤษติ์ บูรณวิทยวุฒิ ประธาน
26 คณะกรรมการจัดเลี้ยงน้ำดื่มรอบนอก สำหรับบัณฑิต ผู้ปกครองและญาติ/td>
คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา ประธาน
27 คณะกรรมการจัดการแสดงดนตรี
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประธาน
28 คณะกรรมการเลขานุการ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ประธาน
โดยขอให้คณะกรรมการจัดพิธีฝ่ายต่าง ๆ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่จะกำหนดไว้ในคำสั่งชุดใหญ่ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ