กำหนดการพิธีมอบครุยวิทยฐานะ

กำหนดการพิธีมอบครุยวิทยฐานะ
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีการศึกษา 2559
วันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น.
ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

เวลา 14.30 น. ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกัน ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
เวลา 15.00 น.

อธิการบดี ประธานในพิธีเดินทางมาถึงในห้องพิธี

ผู้แทนบัณฑิต : พิธีกร กล่าวเชิญอธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ที่ด้านหน้าพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
ประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ที่ด้านหน้าพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พิธีกร กล่าวนำเข้าสู่ presentation แนะนำมหาวิทยาลัยมหิดล
ชม presentation แนะนำมหาวิทยาลัยมหิดล
พิธีกร กล่าวเชิญรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงาน
พิธีกรกล่าวเชิญ คณบดีและผู้อำนวยการส่วนงานต่าง ๆ (ที่เกี่ยวข้อง) ขานรายชื่อและอ่านคำประกาศฯ
คณบดีและผู้อำนวยการ ขานรายชื่อและอ่านคำประกาศเกียรติคุณผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และเชิญผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์เข้ารับ Hood และหมวก ตามลำดับ
ประธานมอบ Hood และหมวก แก่ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ (จำนวน 7 ท่าน) คณบดีคณะต่าง ๆ หรือผู้แทนส่วนงานต่าง ๆ ช่วยสวม Hood แก่ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เป็นรายบุคคล จนแล้วเสร็จ
ประธานกล่าวแสดงความยินดีเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
(ผู้แทน) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 1 ท่าน กล่าวแสดงความรู้สึก
ประธาน และผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าเวที
เสร็จสิ้นพิธี
เลี้ยงรับรอง ณ ห้อง Bits & Bytes ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การแต่งกาย :
ผู้บริหารและคณาจารย์ : ชุดสากลนิยมสีดำ ไว้ทุกข์ และสวมครุยวิทยฐานะ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ :
สุภาพบุรุษ : ชุดสากลนิยมสีดำ ไว้ทุกข์
สุภาพสตรี : ชุดไทย หรือสากลนิยมสีดำ ไว้ทุกข์
แขกผู้มีเกียรติ : ชุดสากลนิยมสีดำ ไว้ทุกข์ หรือชุดสุภาพ ไว้ทุกข์