• รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภท ดีเลิศ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 • รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภท ดีเด่นเฉพาะทาง ได้รับรางวัล 4 สาขา
 • 1. สาขาความเป็นครู มีผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 2 ราย คือ
 • - รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพจน์ พงศ์ประสบชัย
  ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  - รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
  ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์
 • 2. สาขาการวิจัย มีผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 ราย คือ
 • - ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด
  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์
  ผลงานการวิจัย เรื่อง การผลิตสายพันธุ์ Modified Bordetella pertussis strains และ recombinant Escherichia coli เพื่อการผลิตวัคซีน
  - รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
  ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์
 • 3. สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม มีผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 ราย คือ
 • - ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์
  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
  ผลงานการประดิษฐ์และนวัตกรรม เรื่อง ผลิตภัณฑ์และวิธีการเสริมแคลเซียม สำหรับแม่ที่อยู่ในระหว่างให้นมบุตร
 • 4. สาขาการบริการ มีผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 1 ราย คือ
 • - ศาสตราจารย์ นายแพทย์อร่าม โรจนสกุล
  ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • 5. สาขาการแต่งตำรา ไม่มีผู้ได้รับรางวัล