รายการ สถานที่
ซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 ส่วนงานที่มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นผู้กำหนด
ซ้อมย่อย ครั้งที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561
- สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ณ ห้องบรรยายศาสตรจารย์นายแพทย์ชัชวาล โอสถานนท์ และห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาน จาติกวนิช
- ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา
- ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ อาคารมหิดลอดุลยเดชฯ ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
- ห้องประชุม MLC - 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา
- ห้องประชุม 217-218 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ ศาลายา
ซ้อมใหญ่
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561
ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา
วันพระราชทานปริญญาบัตร
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561
ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร ม.มหิดล ศาลายา