ได้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ.2534 เพื่อเป็นศูนย์รวมของการประสานสัมพันธ์ของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอันมีชื่อเสียง ได้กลับมามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล อันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนให้มีความเจริญก้าวหน้าและช่วยอุดหนุน สนับสนุนการศึกษาของศิษย์ปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จดังใจหวัง สมาคมฯได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2544

ในนามของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จของบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคน เป็นความภาคภูมิใจของตนเองและวงศ์ตระกูล สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร และศูนย์รวมของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยมหิดล ในระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมฯได้ก่อตั้งรางวัลเกียรติยศ “มหิดลทยากร” เพื่อมอบให้กับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จทั้งด้านวิชาชีพ การดำเนินชีวิต มีชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติ โดยมอบเป็นประจำทุกปี และจัดตั้ง กองทุน "ศิษย์เก่าช่วยน้อง" เพื่อช่วยเหลือฉุกเฉินเฉพาะหน้าสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ประสบเหตุการณ์วิกฤต ร้ายแรง มีผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัวและมีผลต่อการศึกษา กองทุน "ธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อกิจการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์และกิจกรรมการกุศลอื่นๆ" และทุน "ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วิสุทธิ์ ตันศิริคงคล เพื่อสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ในการช่วยเหลือนักศึกษาและกิจกรรมการกุศลอื่นๆ" "กองทุนเพื่อการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดีและมีความมุ่งมั่นในการศึกษา สมาคมฯได้มอบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้หอพักนักศึกษาในวิทยาเขตต่างๆ และได้จัดงานมุทิตาจิตผู้อาวุโส เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ในวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดล

ที่สำคัญสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯได้กำหนดจัดงาน Mu Blue Night ทุกวันที่ 2 มีนาคมของทุกปี "รวมใจชาวมหิดล" เพื่อศิษย์เก่าจะได้มาพบปะสังสรรค์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย แลกเปลี่ยนแนวความคิดร่วมกัน

การสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างมากมาย อาทิ ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะทันตแพทยศาสตร์ (ตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด) การประชุมวิชาการ กิจกรรมอื่นของมหาวิทยาลัย ใช้สิทธิเครือข่ายสื่อสาร Internet ประเภทศิษย์เก่าเทียบเท่าบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีส่วนลดพิเศษในการบริการโรงพยาบาล ส่วนลดร้านอาหาร (ตามสิทธิประโยชน์ที่กำหนด) โดยอ่านรายละเอียดได้จากจุลสารศิษย์เก่ามหิดลสัมพันธ์ และWebsite : http://www.alumni.mahidol.ac.th ค่าสมัครสมาชิกสามัญเพียง 500 บาท ตลอดชีพ