(รอบเช้า) วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 05.00 น. บัณฑิตอันดับที่ 4-21 รายงานตัวที่บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีแห่งอุษาคเนย์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สาขาวิชาที่ต้องไปรายงานตัวมีดังต่อไปนี้
ขั้นปริญญา อันดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร จำนวน (คน) ลำดับผู้เข้ารับ
มหาบัณฑิต 1 ศศ.ม. (พระภิกษุ ) (บัณฑิตวิทยาลัย) 2
บัณฑิต 2 วท.บ./ศศ.บ. (พระภิกษุ /สามเณร) 8
กิตติมศักดิ์ 3 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 7
ดุษฎีบัณฑิต 4 ปร.ด. (บัณฑิตวิทยาลัย) 168 (1-168)
มหาบัณฑิต 5 ภ.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย) 6 (169-174)
6 กจ.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย) 12 (175-186)
7 บธ.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย) 25 (187-211)
8 รป.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย) 22 (212-233)
9 การจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย) 17 (234-250)
10 อค.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย) 8 (251-258)
11 ดศ.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย) 10 (259-268)
12 พทป.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย) 3 (269-271)
ป.บัณฑิต 13 ป.บัณฑิต และป.บัณฑิตชั้นสูง (บัณฑิตวิทยาลัย) 4 (272-275)
บัณฑิต 14 พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 274 (276-549)
15 ท.บ. (คณะทันตแพทยศาสตร์) 110 (550-659)
16 ภ.บ. (คณะเภสัชศาสตร์) 105 (660-764)
17 วท.บ. (คณะเทคนิคการแพทย์) 154 (765-918)
18 พย.บ. (คณะพยาบาลศาสตร์) 330 (919-1248
19 วท.บ. (คณะกายภาพบำบัด) 91 (1249-1339)
20 วท.บ. (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) 46 (1340-1385)
21 วศ.บ. (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 398 (1386-1783)
หมายเหตุ :
อันดับที่ 1-2 เฉพาะพระภิกษุ /สามเณร จำนวน 10 รูป ที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาลัยศาสนศึกษา ขอให้รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา ก่อนเดินทางไปฝึกซ้อม ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เวลา 10.30 น. โดยรถยนต์ของวิทยาลัยศาสนศึกษา
(รอบเช้า) วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 06.15 น. บัณฑิตอันดับที่ 22-34 รายงานตัวที่บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีแห่งอุษาคเนย์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สาขาวิชาที่ต้องไปรายงานตัวมีดังต่อไปนี้
ขั้นปริญญา อันดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร จำนวน (คน) ลำดับผู้เข้ารับ
บัณฑิต 22 วท.บ. (วิทยาลัยนานาชาติ) 64 (1784-1847)
23 ศศ.บ. (วิทยาลัยนานาชาติ) 122 (1848-1969)
24 บธ.บ. (วิทยาลัยนานาชาติ) 488 (1970-2457)
25 วท.บ. (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี) 131 (2458-2588)
26 บธ.บ. (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี) 75 (2589-2663)
27 บช.บ. (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี) 65 (2664-2728)
28 พทป.บ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 57 (2729-2785)
29 กอ.บ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 22 (2786-2807)
30 ทล.บ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 16 (2808-2823)
31 ดศ.บ. (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์) 144 (2824-2967)
32 พย.บ. (วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก) 81 (2968-3048)
33 พย.บ. (วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ) 55 (3049-3103)
34 พย.บ. (วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ) 52 (3104-3155)
รวม 3,172
(รอบบ่าย) วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. บัณฑิตอันดับที่ 38-65 รายงานตัวที่บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ดนตรีแห่งอุษาคเนย์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สาขาวิชาที่ต้องไปรายงานตัวมีดังต่อไปนี้
ขั้นปริญญา อันดับที่ ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร จำนวน (คน) ลำดับผู้เข้ารับ
รางวัล 35 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล 5
เกียรติบัตร 36 เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ 5
37 เกียรติบัตรศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ 1
ดุษฎีบัณฑิต 38 ส.ด. /ศษ.ด. /รป.ด. /พย.ด. (บัณฑิตวิทยาลัย) 23 (3156-3178)
มหาบัณฑิต 39 วท.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย) 426 (3179-3620)
40 วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) (บัณฑิตวิทยาลัย) 82 (3621-3702)
41 ส.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย) 19 (3703-3721)
42 วศ.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย) 47 (3722-3768)
43 ศศ.ม. /ศษ.ม./สศ.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย) 127 (3769-3895)
44 พย.ม. (บัณฑิตวิทยาลัย) 107 (3896-4002)
45 กจ.ม. (ไทย) (วิทยาลัยการจัดการ) 356 (4003-4358)
46 กจ.ม. (นานาชาติ) (วิทยาลัยการจัดการ) 88 (4359-4446)
บัณฑิต 47 พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 176 (4447-4622)
48 สพ.บ. (คณะสัตวแพทยศาสตร์) 24 (4623-4646)
49 วท.บ. (คณะวิทยาศาสตร์) 323 (4647-4969)
50 วท.บ. (คณะสาธารณสุขศาสตร์) 161 (4970-5130)
51 พย.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 215 (5131-5345)
52 วท.บ. (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) 49 (5346-5394)
53 ศศ.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 69 (5395-5463)
54 ศศ.บ. (วิทยาลัยศาสนศึกษา) 68 (5464-5531)
55 วท.บ. (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) 30 (5532-5561)
56 วท.บ. (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 206 (5562-5767)
57 ศศ.บ. (คณะศิลปศาสตร์) 105 (5768-5872)
58 วท.บ. (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) 64 (5873-5936)
59 ส.บ. (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ) 36 (5937-5972)
60 ส.บ. (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์) 48 (5973-6020)
61 พ.บ. (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า) 100 (6021-6120)
62 พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล) 1 (6121-6121)
63 พ.บ. (ร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุข) 143 (6122-6264)
ทุน 64 ทุนภูมิพล 1 (6265-6265)
65 ทุนมหิดลวิทยาจารย์ 5 (6266-6270)
รวม 3,126
รวมทั้งสิ้น 6,298
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ส.ค. 2561 โดยคณะกรรมการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร กองบริหารการศึกษา