ตารางการฝึกซ้อมใหญ่

ตารางการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 (ฝึกซ้อมใหญ่)

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2556

รอบเช้า

วันพุธที่ 3 ก.ค.56 เวลา 05.30 น. บัณฑิตอันดับที่ 1-11

รายงานตัวที่บริเวณห้องอรุณอัมรินทร์ ชั้น 1

อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ

วันพุธที่ 3 ก.ค.56 เวลา 06.30 น. บัณฑิตอันดับที่ 12-26

รายงานตัวที่บริเวณห้องอรุณอัมรินทร์ ชั้น 1

อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ

ลำดับที่

ชื่อปริญญา / ประกาศนียบัตร

ลำดับที่

ชื่อปริญญา / ประกาศนียบัตร

1

ปร.ด. (บัณฑิตวิทยาลัย)

12

พย.บ. (คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี)

2

วท.ม. (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต )

13

วท.บ. (คณะสาธารณสุขศาสตร์)

3

วท.ม. (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) (สาธารณสุขศาสตร์)

14

ส.บ. (คณะสาธารณสุขศาสตร์)

4

ส.ม. (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต)

15

วท.บ. (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)

5

รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)

16

ศศ.บ. (วิทยาลัยศาสนศึกษา)

6

กจ.ม. (ไทย) (ว.การจัดการ)

17

วท.บ. (มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี)

7

กจ.ม. (นานาชาติ) (ว.การจัดการ)

18

กจ.บ. (มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี)

8

ป. บัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย)

19

บช.บ. (วิทยาลัยการจัดการ)

9

พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี)

20

วท.บ. (คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี)

10

สพ.บ. (คณะสัตวแพทยศาสตร์)

21

ศศ.บ. (คณะศิลปศาสตร์)

11

วท.บ. (คณะวิทยาศาสตร์)

22

ศศ.บ. (วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)

 

23

วท.บ. (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

 

24

พ.บ. (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า)

 

25

พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.กรุงเทพมหานคร)

 

26

พ.บ. (สถาบันพระบรมราชชนก)

* หมายเหตุ ลำดับที่ 23 มีผู้บกพร่องทางร่างกาย (นั่งรถเข็น) จำนวน 1 คน (นายภัทรธร รักประยูร)

 

รอบบ่าย

วันพุธที่ 3 ก.ค.56 เวลา 08.30 น. บัณฑิตอันดับที่ 29-45

รายงานตัวที่บริเวณห้องอรุณอัมรินทร์ ชั้น 1

อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ

วันพุธที่ 3 ก.ค.56 เวลา 09.30 น. บัณฑิตอันดับที่ 46-60

รายงานตัวที่บริเวณห้องอรุณอัมรินทร์ ชั้น 1

อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ

ลำดับที่

ชื่อปริญญา / ประกาศนียบัตร

ลำดับที่

ชื่อปริญญา / ประกาศนียบัตร

27

ศศ.ม. (พระภิกษุ)* (บัณฑิตวิทยาลัย)

46

ทล.บ. (เทคโนโลยีทันตกรรม) (คณะทันตแพทยศาสตร์)

28

ศศ.บ. (พระภิกษุ/สามเณร)* (วิทยาลัยศาสนศึกษา)

47

วท.บ. (คณะกายภาพบำบัด)

29

ส.ด. / ศษ.ด. (บัณฑิตวิทยาลัย)

48

พทป.บ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

30

ภ.ม. (เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต)

49

ศศ.บ. (วิทยาลัยนานาชาติ)

31

พย.ม. (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต)

50

วท.บ. (วิทยาลัยนานาชาติ)

32

สส.ม. (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต)

51

บธ.บ. (วิทยาลัยนานาชาติ)

33

กจ.ม. (การจัดการมหาบัณฑิต)

52

ดศ.บ (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)

34

บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

53

กอ.บ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

35

วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)

54

วท.บ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

36

ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต)

55

ทล.บ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

37

ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)

56

พย.บ. (วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก)

38

สค.ม. (สังคมศาสตรมหาบัณฑิต)

57

พย.บ. (วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ)

39

พ.บ. (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

58

พย.บ. (วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ)

40

ท.บ. (คณะทันตแพทยศาสตร์)

59

พย.บ. (คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ ม.กรุงเทพมหานคร)

41

ภ.บ. (คณะเภสัชศาสตร์)

60

ทุนภูมิพล

42

วท.บ. (คณะเทคนิคการแพทย์)

  

43

พย.บ. (คณะพยาบาลศาสตร์)

  

44

วท.บ. (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)

  

45

วศ.บ. (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

  

* พระภิกษุ / สามเณร อันดับที่ 27-28 เฉพาะพระภิกษุ/สามเณร จำนวน 8 รูป ที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยศาสนศึกษา ขอให้รายงานตัว เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยศาสนศึกษา ก่อนเดินทางไปฝึกซ้อม ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ เวลา 11.00 น. โดยรถยนต์ของวิทยาลัยศาสนศึกษา

หมายเหตุ ลำดับที่ 37 มีผู้บกพร่องทางร่างกาย (ใช้ไม้เท้า) จำนวน 1 คน (Miss HUYNH THI XUAN TAM) และผู้บกพร่องทางร่างกาย (ตาบอด) จำนวน 1 คน (นายงสิทธิ์ ยงค์กมล)

ปรับปรุงล่าสุด : 10 มิถุนายน 2556

Copyright © 2013 Mahidol University. All rights reserved